Tuesday, May 31, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 31-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Bốn Pháp
XIV. Phẩm Chân Trực

(VI) (76) Kusinàrà

1. Một thời Thế Tôn trú ở Kusinàrà, tại Upavattana, trong rừng cây Sàla của dân chúng Mallà, giữa những cây Sàla song thọ, trong khi Ngài sắp sửa nhập Niết-bàn. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

- Này các Tỷ-kheo.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

2. - Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về Phật, Pháp, chúng Tăng, Ðạo hay con đường thực hành, thời này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy hỏi đi, sau chớ có hối tiếc: "Bậc Ðạo Sư có mặt trước chúng ta, mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn."

Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng.

3. Lần thứ hai, Thế Tôn... Lần thứ ba, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo:

- Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về Phật, Pháp, chúng Tăng, Ðạo hay con đường thực hành, thời này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy hỏi đi, về sau chớ có hối tiếc: "Bậc Ðạo Sư có mặt trước chúng ta, mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn."

Lần thứ ba, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng.

4. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo:

- Này các Tỷ-kheo, nếu có vị nào vì lòng kính trọng bậc Ðạo Sư mà không hỏi, thời, này các Tỷ-kheo, giữa bạn đồng tu, hãy hỏi nhau.

Khi được nói vậy, những Tỷ-kheo ấy giữ im lặng.

5. Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay! Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay! Bạch Thế Tôn, con tin rằng, trong chúng Tỷ-kheo này, không có một Tỷ-kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng Tăng, Ðạo hay con đường thực hành.

- Này Ananda, Thầy có lòng tín thành nên nói vậy. Nhưng ở đây, này Ananda, Như Lai biết rằng trong chúng Tỷ-kheo này, không có một Tỷ-kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng Tăng, Ðạo hay con đường thực hành. Này Ananda, trong 500 Tỷ-kheo này, Tỷ-kheo thấp nhất đã chứng được quả Dự lưu, không còn bị thối đọa, chắc chắn hướng đến Chánh Giác.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận  :1. Sự nghi ngờ đối với Tam Bảo ảnh hưởng thế nào với hành giả tu tập? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận : 2. Một trong những hình ảnh sau cùng trước khi Đức Thế Tôn viên tịch là lời dành cho chư tỳ kheo có cơ hội nêu lên những điều nào còn nghi ngờ về giáo pháp. Điều nầy mang ý nghĩa gì với đàn hậu tấn? TT Pháp Đăng 


3. Thảo luận 3:  Sự khác biệt giữa hoài nghi pháp và hoài nghi học pháp? - ĐĐ Pháp Tín

 III. Trắc Nghim
Trắc Nghiệm 1. Điểm nào sau đây nói lên sự khác biệt giữa suy xét cẩn thận và hoài nghi?
 A. Hoài nghi là trạng thái ngờ vực trong khi sự suy xét là tìm những cơ sở hợp lý với nhân quả. 
B. Hệ quả của hoài nghi là phân vân lưỡng lự trong khi sự cân nhắc dẫn tới quyết định
 / C. Hoài nghi là một pháp ngăn ngại (triền cái) trong khi sự cân nhắc thuộc vì tuệ lực (một trong năm sức mạnh của thiền định)
 / D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Pháp Tân cho đáp án câu 1 là D

No comments:

Post a Comment