Saturday, May 14, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 14-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân 

Chương Bốn Pháp
-VII. Phẩm Nghiệp Công Ðức

(VI) (66) Tham Ái

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Có tham, có sân, có si, có mạn. Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời.

2.

Tham ái vật đẹp đẽ,
Thích thú sắc khả ái,
Bị cột bởi vô minh,
Các hữu tình hạ liệt,
Càng tăng trưởng trói buộc.
Cho đến kẻ có trí,
Làm các việc bất thiện,
Sanh từ tham, sân, si,
Khiến phiền muộn, khó chịu,
Làm đau khổ sanh khởi,
Kẻ vô minh bao vây,
Kẻ mù không có mắt,
Tự tánh họ là vậy,
Họ không thể nghĩ rằng,
Ta có thể như vậy.


II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.

1. Tham là pháp bất thiện. Nhưng nếu một người không có lòng ham học thì không thành đạt trong xã hội. Vậy ái tham cần phải phân biệt như thế nào để chúng ta có sự tiến bộ tích cực trong đời sống mà không bị khổ trong tương lai? - TT Pháp Đăng 
2 TT Tuệ Siêu chia s thêm v bài hc

3. Trong bốn hạng người, người có tánh tham, người có tánh sân, người có tánh si, người có tánh ngã mạn thì người nào khó tu tập hơn ? TT Pháp Tân 


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment