Monday, May 16, 2016

Bài học. Thứ Hai. Ngày 16-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-16 Các Vị Tỷ Kheo

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda.


2. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda

3. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda.

4. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda.

5.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thị giả, tối thắng là Ananda.

6. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa.

7. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta làm cho các gia đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì.

8. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula.

9. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita.

10. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta trì Luật, tối thắng là Upàli.

11. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka.

12. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda.

13. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về hỏa giới, tối thắng là Sàgata.

14. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina.

15. Trong các vị đệ tử... năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha.

16. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Mogharàjà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận câu : 1. Phải chăng nói về sự "khai tâm" không hẳn là nói những điều cao siêu nhưng mà là "nói đúng tim đen"? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận câu :2. Tại sao Đức Thế Tôn không chỉ rõ sự chấp thủ sai lầm của Uruvela Kassapa từ ban đầu? TT Pháp Đăng 


Thảo luận 3. Tại sao có những vị có kiến thức, có tài thuyết giảng nhưng không có hội chúng? DD Nguyen Thong
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây được xem là có ghi nhận trong kinh điển? 
A. Một bậc đại trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất không phải nghe pháp mà chứng quả vô sanh liền mà tu đến 7 ngày
 / B. Có một vị kiếp chót chứng A La Hán trong thời Phật trụ thế nhưng xuất gia rồi hoàn tục nhiều lần đến lần thứ bảy mới thành tựu đạo quả
 / C. Có một vị thánh ni kiếp chót chứng quả A La Hán là Ambapali nhưng do túc nghiệp lại là một kỹ nữ trước khi xuất gia
 / D. Cả ba sự kiện trên đều có ghi trong kinh

 ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2 : D.


Trắc Nghiệm : 3. Để nhiếp hoá hội chúng tu tập thì một bậc thầy cần yếu tố nào sau đây?
A. Hữu duyên 
/B. Hữu phúc 
/C. Hữu hạnh 
/ D. Cả ba điều trên 


_TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3 : D .

No comments:

Post a Comment