Monday, May 23, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 23-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-16 Các Vị Tỷ Kheo

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda.


2. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda

3. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda.

4. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda.

5.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thị giả, tối thắng là Ananda.

6. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa.

7. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta làm cho các gia đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì.

8. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula.

9. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita.

10. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta trì Luật, tối thắng là Upàli.

11. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka.

12. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda.

13. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về hỏa giới, tối thắng là Sàgata.

14. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina.

15. Trong các vị đệ tử... năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha.

16. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Mogharàjà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận : 1. Phải chăng theo giáo lý luân hồi nghiệp báo thì tất cả liên hệ bằng hữu, quyến thuộc đều là duyên từ nhiều đời quá khứ? TT Tuệ Quyền 

Thảo luận :  2. Phải chăng có nhiều việc chúng ta làm không thành công không phải vì bất tài mà vì không đủ duyên? ĐĐ Nguyên Thông 

Thảo luận 3. Tại sao có những trường hợp mà người cư sĩ làm thì tốt mà người xuất gia thì không thích hợp thí dụ như duy trì quan hệ nào đó? TT Tuệ Quyền

Thảo luận :4. Thời kỳ đầu tiên trong hành trình hoá đạo của Đức Phật có nhiều đệ tử xuất gia lỗi lạc hơn về sau. Tại sao? TT Tuệ Siêu  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Kinh nghiệm thực tế cho thấy việc hướng dẫn Phật Pháp cho bà con quyến thuộc tương đối khó khăn hơn người xa lạ. Lý do tại sao? 
A. "Bụt nhà không thiêng" 
/ B. Quá khứ có thể ảnh hưởng hiện tại 
/ C. Người ta khó thay đổi cung cách cư xử theo vai vế 
/ D. Càng quan hệ thân thích người ta càng chủ quan khi lắng nghe ý kiến

 ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 1: Cả 4 câu  .

 Trắc nghiệm 2 :Bộ kinh nào sau đây cho chúng ta biết nhiều về những tương duyên quá khứ giữa Đức Phật và thân quyến, môn đệ? 
 A. Tăng Chi Bộ Kinh
 /B. Kinh Bổn Sanh
 / C. Luật Tạng 
/ D. Kinh Pháp Cú

TT Tuệ Siêu cho đáp án  Câu Số 2: B

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây được xem là có ghi trong Tam Tạng Pàli?
 A. Có người từng nói với vua Tịnh Phạn là sa môn Gotama đã chết nhưng nhà vua không tin
 / B. Vua Tịnh Phạn vì buồn chuyện hoàng tử Rahula xuất gia nên xin với Đức Phật là những giới tử xuất gia cần có cha mẹ đồng ý 
/ C. Công nương Da Du Dà La không chủ động đến gặp Đức Phật. Vua Tinh Phạn đã thỉnh Phật đến biệt điện của Công nương 
/ D. Cả ba sự kiện trên đều đúng


ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3: D 


No comments:

Post a Comment