Monday, May 9, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 9-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Hai Pháp
XIV. Phẩm Ðón Chào

1-12 Ðón Chào

1-12.  “dveme, bhikkhave, saṅgahā. katame dve? āmisasaṅgaho ca dhammasaṅgaho ca. ime kho, bhikkhave, dve saṅgahā. etadaggaṃ, bhikkhave, imesaṃ dvinnaṃ saṅgahānaṃ yadidaṃ dhammasaṅgaho”ti.

1.- Nầy các Tỳ kheo có hai sự tiếp đãi. Thế nào là hai? Tiếp đãi bằng tài vật và tiếp đãi bằng pháp. Nầy các Tỳ kheo sự tiếp đãi bằng pháp tối thắng trong hai tiếp đãi nầy.
 dveme, bhikkhave, paṭisanthārā VAR. katame dve? āmisapaṭisanthāro ca dhammapaṭisanthāro ca. ime kho, bhikkhave, dve paṭisanthārā. etadaggaṃ, bhikkhave, imesaṃ dvinnaṃ paṭisanthārānaṃ yadidaṃ dhammapaṭisanthāro”ti

Nầy các Tỳ kheo có hai sự đón tiếp. Thế nào là hai? Đón tiếp bằng tài vật và đón tiếp bằng pháp. Nầy các Tỳ kheo sự đón tiếp bằng pháp tối thắng trong hai đón tiếp nầy.
 “dvemā, bhikkhave, pariyesanā. katamā dve? āmisapariyesanā ca dhammapariyesanā ca. imā kho, bhikkhave, dve pariyesanā. etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ pariyesanānaṃ yadidaṃ dhammapariyesanā”ti
  Này chư tỳ kheo, có hai sự tầm cầu. Thế nào là hai? Sự tầm cầu tài vật và sự tầm cầu pháp. Này các tỳ kheo, đây là hai sự tầm cầu. Này các tỳ kheo trong hai sự tầm cầu này, sự tầm cầu thù thắng nhất là sự tầm cầu pháp.

 “dvemā, bhikkhave, esanā. katamā dve? āmisesanā ca dhammesanā ca. imā kho, bhikkhave, dve esanā. etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ esanānaṃ yadidaṃ dhammesanā”ti. 
Này chư tỳ kheo, có hai sự tầm cầu. Thế nào là hai? Sự tìm kiếm tài vật và sự tìm kiếm pháp. Này các tỳ kheo, đây là hai sự tìm kiếm. Này các tỳ kheo trong hai sự tìm kiếm này, sự tìm kiếmthù thắng nhất là sự tìm kiếm pháp.


“dvemā, bhikkhave, pariyesanā. katamā dve? āmisapariyesanā ca dhammapariyesanā ca. imā kho, bhikkhave, dve pariyesanā. etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ pariyesanānaṃ yadidaṃ dhammapariyesanā”ti.
  Này chư tỳ kheo, có hai sự truy cầu. Thế nào là hai? truy cầu tài vật và sự truy cầu pháp. Này các tỳ kheo, đây là hai sự truy cầu. Này các tỳ kheo trong hai sự truy cầu này, sự truy cầu thù thắng nhất là sự truy cầu pháp.

Ðón chào ... đón tiếp ... tầm cầu ... tầm cầu cùng khắp ... tầm hỏi ... cúng lễ ... chiêu đãi ... phồn vinh ... tăng trưởng ... châu báu ... tích tập ... quảng đại ...


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận1. Giải thích chữ āmisa và dhamma trong bài kinh dịch là vật chất và tinh thần trong bài kinh hôm nay- TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 2. Trong hai bản dịch Anh ngữcác chi pháp hôm nay phân biệt rõ ràng : santhara= ban phát, parisanthara= tiếp đãi, esanà= ước vọng, pariyasana= truy cầu, : patisanthara, pariyesana, Santhara là sự chuẩn bị những gì khi có khách, patisanthara là đãi đằng. Xin giải thích trong kinh điển tạng Pali - TT Tuệ Siêu

 Thảo luận 3. Trong Kinh Đức Phật dạy khi khách đến nhà tiếp đãi bằng Pháp thì thù thắng hơn, nhưng đối với người đời thìđối đãi vật chất họ thích hơn. Xin cho ý kiến. - TT Tuệ Quyền 

Thaỏ luận 4. Nếu một người Phật tử hiểu biết Phật Pháp khi họđến chùa lại hướng ta về vật chất như xin xỏ cái này cái kia thì xử lý như thế nào? - ĐĐ Pháp Tín  III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment