Thursday, May 12, 2016

Bài học. Thứ Năm ngày 12-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-16 Các Vị Tỷ Kheo

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda.


2. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda

3. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda.

4. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda.

5.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thị giả, tối thắng là Ananda.

6. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa.

7. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta làm cho các gia đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì.

8. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula.

9. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita.

10. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta trì Luật, tối thắng là Upàli.

11. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka.

12. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda.

13. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về hỏa giới, tối thắng là Sàgata.

14. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina.

15. Trong các vị đệ tử... năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha.

16. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Mogharàjà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận câu : 1. Tại sao có những trường hợp Đức Phật thuyết pháp phải có thỉnh cầu? - TT Tuệ Siêu 

Thảo luận câu : 2. Sự duy trì giáo pháp có thể được xem là trách nhiệm của hai giới xuất gia và tại gia? TT Pháp Đăng 


Thảo luận câu : 3. Người Phật tử ngày nay thường cúng dường nhiều cho những công trình xây dựng chùa, tháp, chúng ta có nên thay đổi để hướng sang những hoạt động hoằng pháp lợi lạc hơn? ĐĐ Pháp Tín 


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Sự thỉnh cầu thuyết pháp của hội chúng tu tập thể hiện điều nào sau đây: 
A. Tâm thành cầu pháp 
/ B. Pháp thoại được đúng thời, đúng chỗ, đúng duyên 
/ C. Những câu hỏi thường là "sự dẫn nhập" thích hợp cho thính chúng 
/ D. Cả ba câu trên

TT Pháp Tân cho đáp án câu 1 la D

Trắc nghiệm 2. Suy nghĩ nào sau đây được xem là thái độ có trách nhiệm khi thính pháp? 
A. Làm thế nào để sự học hiểu Phật pháp được tinh tường, không sai lạc. 
/ B. Làm thế nào để thính chúng được lợi lạc trong sự tu học 
/ C. Làm thế nào mà thế hệ mai hậu còn có được tinh hoa của giáo pháp 
/ D. Cả ba câu trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 2: D  

Trắc nghiệm 3. Ý tưởng nào sau đây tốt cho sư hoằng trì Phật Pháp khi người Phật tử đi chùa cúng dường tạo phước? 
A. Tránh "cá nhân tuyển thí" mà hướng về tinh thần cúng dường chung cho chư tăng để tồn tại và duy trì giáo pháp 
/ B. Ủng hộ cho những người mới tu như các vị sa di và những Phật tử mới phát tâm tu tập 
/ C. Tạo điều kiện pháp thí 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

DD Nguyen Thong cho dap an cau 3 la No comments:

Post a Comment