Friday, May 13, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 13-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín 

Chương Bốn Pháp
-VII. Phẩm Nghiệp Công Ðức

(V) (65) Hình Thức Bên Ngoài

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?

Hạng người đo lường sắc và thỏa mãn với sắc; hạng người đo lường tiếng và thỏa mãn với tiếng; hạng người đo lường với thô và thỏa mãn với thô; hạng người đo lường pháp và thỏa mãn với pháp. Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời.

2.

Những ai đo lường sắc,
Những ai đi đến tiếng,
Bị tham dục dắt dẫn,
Chúng không biết người ấy.
Không biết được nội tâm,
Không thấy được ngoại cảnh,
Kẻ ngu bị bao quanh,
Bị tiếng nói chi phối,
Không biết được nội tâm,
Quán thấy được ngoại cảnh,
Thấy được quả ở ngoài,
Bị tiếng nói chi phối.
Rõ biết được nội tâm,
Quán thấy được ở ngoài,
Thấy rõ không chướng ngại,
Không bị tiếng chi phối.


II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.
1. Thường người ta có niềm tin là do nghe đồn nơi đó có tượng Phật linh thiêng hay có người nào đặc biệt gì đó rồi tin. Thì một người Phật tử nên xét ở góc độ nào trước khi khởi nên niềm tin? - TT Tuệ Siêu 
2. Trong 4 hạng người đặt niềm tin trong đó có hạng người dựa vào hình tướng để khởi lên niềm tin như Tỳ Khưu Vakhaly - TT Pháp Đăng 
3. Nghe, thinh là âm thanh có ảnh hưởng như thế nào và nên tu tập ra sao? - ĐĐ Nguyên Thông 

4. Mắt thấy sắc thì tu tập như thế nào để không bị hệ lụy? - TT Pháp Tân  III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment