Friday, May 27, 2016

bài học. Thứ Sáu ngày 27-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân 

Chương Bốn Pháp
-VII. Phẩm Chân Trực

(IV) (74) Người Vợ Trẻ

1. - Ví như, này các Tỷ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: "Hãy đi đi, các người có biết được gì!".

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: "Hãy đi đi, các người có thể biết được gì!".

3. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau: "Ta sẽ sống với tâm người vợ trẻ khi mới đến nhà chồng". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập.

II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Những người trẻ hôm nay được giáo dục trong tinh thần thể hiện tự nhiên những gì mình nghĩ, mình thích. Điều nầy có lợi và bất lợi thế nào khi gia nhập cộng đồng tăng chúng? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận  2. Tàm quý ở mức độ nào không phải là sự sợ hãi, khép nép thái quá? ĐĐ Pháp Tín 
Thảo luận  3. Phải chăng với một người ngổ ngáo thì bản thân người đó luôn bị thiệt thòi trước nhất? TT Pháp Tân  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây giúp chúng ta giữ được "tánh hạnh thuở ban sơ" trong đạo tràng tu tập? 
A. Lòng cung kính đối với Tam Bảo 
/ B. Đức tàm quý 
/  C. Sự không giãi đãi (dễ duôi)
 / D. Cả ba pháp trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: D

Trắc nghiệm 2. Vị đệ tử nào của Đức Phật sau đây được xem là người có tính khiêm cung dù bản thân là bậc đạo cao đức trọng?
 A. Tôn giả Anuruddha 
/ B. Tôn giả Moggallana 
/ C. Tôn giả Sariputta
 / D. Tôn giả Channa


DĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 2 la C

No comments:

Post a Comment