Wednesday, May 18, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 18-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng 

Chương Bốn Pháp
-VII. Phẩm Nghiệp Công Ðức

(VIII) (68) Devadatta

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại núi Gijjhakùta sau khi Devadatta bỏ đi không bao lâu. Tại đấy, Thế Tôn nhơn việc Devadatta bảo các Tỷ-kheo:

- Ðem đến hại mình, này các Tỷ-kheo, khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta; đem đến bất hạnh cho người, này các Tỷ-kheo, khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta! Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây chuối khi sanh ra trái, đem đến hại mình; khi sanh ra trái, đem đến bất hạnh cho người khi sanh ra trái. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta, đem đến bất hạnh cho người khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta. Ví như, này các Tỷ-kheo, cây tre đem đến hại mình khi sanh ra trái, đem đến bất hạnh cho người khi sanh ra trái. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta. Ví như, này các Tỷ-kheo, cây lau đem đến hại mình khi sanh ra trái, đem đến bất hạnh cho người khi sanh ra trái. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta, đem lại bất hạnh cho người khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ví như con la đem đến hại mình khi mang thai, đem đến bất hạnh cho người khi mang thai. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đem đến hại mình khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta, đem đến bất hạnh cho người khi lợi dưỡng, cung kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta.

2.

Quả giết hại cây chuối,
Giết hại tre và lau,
Cung kính hại người ngu,
Thai tạng hại con la.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận câu : 1. Devadatta xuất thân là một hoàng tử tại sao lại chạy theo danh lợi? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận câu :  2. Phải chăng càng say mê danh lợi thì càng khổ khi mất danh mất lợi? ĐĐ Nguyên Thông 


Thảo luận 3. Chúng ta biết danh lợi nguy hiểm cho người tu thì nên làm gì để được "tương đối an toàn"? TT Tue Quyen
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Lý do nào sau đây khiến người ta mù quáng trước danh lợi?
 A. Người ta tin là danh lợi là thước đo của thành công
 / B. Danh lợi cho người ta cảm giác thoả mãn ngã chấp
/ C. Đắm say danh lợi là thói quen nhiều đời 
/ D. Cả ba câu trên

 ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 1: D .

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây có thể là sai lầm lớn đối với nhiều người?
 A. Một người từ bỏ gia tài, sự nghiệp to lớn đi tu thì không thể bị danh lợi làm mờ mắt
 / B. Danh thì dễ bỏ nhưng lợi thì khó bình tâm
 / C. Sống ngụp lặn trong danh lợi thì mới có bản lãnh từ bỏ lợi danh 
/ D. Cả ba điều trên

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2: D

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây giúp chúng ta lèo lách qua những cạm bẩy lợi danh?
 A. Thân cận bậc thiện trí nhất là có bạn lành dám nhắc nhở những sai lầm của mình 
/ B. Tha thiết với những giá trị cao quý như Phật Pháp hay tu tập thiền định ..
/ C. Thường quán vô thường, khổ, vô ngã

 / D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 3 la D


No comments:

Post a Comment