Wednesday, May 25, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 25-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng 

Chương Bốn Pháp
-VII. Phẩm Chân Trực

II) (72) Chánh Kiến

- Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là bốn?

Ly dục tầm , vô sân tầm, bất hại tầm, chánh tri kiến.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Ý nghĩa của ly duc tam là gì? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2. Xin cho vài thí dụ điển hình về sự suy nghĩ ly dục? TT Pháp Tân 


Thảo luận 3. Nếu nói "người tu tập cần coi chừng ý nghĩ của mình" thì gìn giữ để tâm ý không rơi vào dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy có thể gọi là đủ tích cực chưa? TT Tuệ Siêu  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Bốn pháp đề cập trong bài kinh nầy nếu nói theo bát chánh đạo bao gồm trong: 
A. Chánh định và chánh niệm 
/ B. Chánh kiến và chánh tư duy 
/ C. Chánh nghiệp và chánh mạng
/ D. Chánh tinh tấn và chánh niệm

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 1: B .

Trắc nghiệm 2. ý thích hay sự khó chịu có thể gọi là dục tầm, sân tầm thì phải có yếu tố nào sau đây? 
A. Miên man trong ý nghĩ  dục hay sân
/ B. Dục hay sân trở thành khuynh hướng cá nhân 
/ C. Cố gắng thật nhiều để thoả mãn dục hay sân tư duy 

/ D. Cả ba điều trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án là D

No comments:

Post a Comment