Wednesday, May 4, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 4-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng 

Chương Bốn Pháp

-VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước

X) (60) Bổn Phận Người Gia Chủ

Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi một bên:

- Thành tựu bốn pháp, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của người gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi Trời. Thế nào là bốn?

Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỷ-kheo, hộ trì chúng Tỷ-kheo với y, hộ trì chúng Tỷ-kheo với đồ ăn khất thực, hộ trì chúng Tỷ-kheo với sàng tọa, hộ trì chúng Tỷ-kheo với dược phẩm trị bệnh.

Thành tựu với bốn pháp này, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của người gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi Trời.

Bậc Hiền trí thực hiện, 
Con đường thật xứng đáng,
Của người làm gia chủ,
Hộ trì bậc có giới,
Bậc sở hành chơn chánh,
Hộ trì với y áo,
Với đồ ăn khất thực,
Sàng tọa, thuốc trị bệnh,
Công đức họ tăng trưởng,
Thường hằng, ngày lẫn đêm,
Do làm nghiệp hiền thiện,
Ði đến cảnh chư Thiên.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Ngày nay người ta thường xem nặng sự cúng dường những thứ ngoài 4 nhu yếu căn bản của đời sống xuất gia, điều đó ảnh hưởng thế nào đối với Phật giáo nói chung? TT Tuệ Siêu

 Thảo luận câu : 2. Thế nào gọi là vật cúng dường phát sanh hợp theo lẽ đạo?  TT Tuệ Siêu 


Thảo luận câu : 3. Trong trường hợp nào cúng dường "thức ăn dư" có phước, trong trường hợp nào "vô phước"?  TT Tuệ Siêu  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Hạnh trì bình khất thực có những điểm lợi lạc nào sau đây? 
A. Chư tăng không xa rời quần chúng
 / B. Những người nghèo nhất cũng có thể cúng dường chư tăng 
/ C. Những thức ăn phát sanh hoàn toàn hợp đạo (không vì tà mạng, không có khuyết điểm) 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1: D.

 Trắc nghiệm 2. Người bố thí cúng dường mà vật cúng dường phát sanh do sát sanh, trộm cắp, tà mạng thì quả báo sẽ thế nào? 
A. Không có phước gì hết 
/ B. Chẳng những không phước mà còn có tội 
/ C. Nghiệp trắng lẫn đen kết quả đen lẫn trắng
 / D. Tùy vào sự phán xét của Diêm vương

_TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 2: C . 

Trắc nghiệm 3. Trong sự cúng dường yếu tố nào sau đây quyết định quả lớn hay nhỏ? 
A. Tâm thí (tâm hoan hỷ, trong sạch, tác ý mạnh mẽ..) 
/ B. Vật thí (Vật vừa lòng, quý trọng ..) 
/ C. Đối tượng thí (Bậc trì giới, bậc trưởng lão, bậc giải thoát ..)
 / D. "rất khó nói"

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3 : D

Trắc nghiệm 4. Sự suy nghĩ nào sau đây khiến phước báu trở nên thù thắng khi cúng dường? 
A. Đáp ứng nhu cầu cần thiết như cho tỳ kheo bị bệnh hay sắp đi xa
 / B. Bố thí để giảm thiểu bỏn xẻn phiền não
 / C. Cúng dường chung cho chư tăng để hộ trì Phật giáo trường tồn trên thế gian 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng


ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 4 là D

No comments:

Post a Comment