Sunday, May 8, 2016

Chủ Nhật ngày 8-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu 

Chương Hai Pháp

XIII. Phẩm Bố Thí

1-10 Bố Thí

1.- Này các Tỷ-kheo, có hai loại bố thí này. Thế nào là hai? Bố thí tài vật và bố thí pháp. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là các loại bố thí. Tối thắng trong hai loại bố thí này, này các Tỷ-kheo, tức là pháp thí.

2-(Như trên đối với các pháp sau đây:)

Hai loại cúng dường

3-Thí xả

4-Biến xả

5-Tài sản

6-Tài sản thọ dụng chung

7-Tài sản thọ dụng đồng đẳng

8-Nhiếp thọ

9-Nhiếp ích

10 -Ai mẫn


II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.
1. Đức Phật luôn có lòng bi mẫn tiếp độ chúng sanh nhưng không phải ai Ngài cũng có thể tiếp độ được chẳng hạn như những người chống đối Ngài. Và trong Phật Giáo Bắc Truyền nói rằng "khi nào tiếp độ hết chúng sanh  mới giác ngộ thành Phật" Xin giải thích - TT Pháp Đăng

2. Sống như thế nào một bậc xuất gia có thể dung hợp giữa sự lấy pháp làm trọng và vật chất của sự sinh tồn? - TT Tuệ Quyền III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment