Wednesday, May 11, 2016

Thư Tu, ngay - 11-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền 

Chương Bốn Pháp
-VII. Phẩm Nghiệp Công Ðức

(IV) (64) Ðịa Ngục

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Với bốn pháp gì? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

2.

Sát sanh và trộm cắp,
Cái được gọi nói láo,
Và đi đến vợ người,
Bậc trí không tán thán.


II. Thảo Luận:   Chư Tăng điều hợp.
1. Phải chăng chỉ cần phạm một trọng tội trong 4 Pháp  ác  thì cũng bị rơi vào địa ngục? - ĐĐ Pháp Tín 
2. Trong pháp thứ tư của bài học hôm nay là nói láo bị rơi vào địa ngục, thì p hải chăng phạm vào lời nói láo nào cũng bị rơi vào địa ngục? - TT Tuệ Quyền 

3. Một số người nói "địa ngục hay thiên đàng ở ngay trần gian này". Câu nói này có ý nghĩa gì và cóđịa ngục có thật không ? - TT Pháp Đăng 

4. Một người lỡ phạm tội sát sanh, trộm cắp, nói dối những tội bị phạm địa ngục. Thì có cách tu tập nào để chuyển nghiệp không?ĐĐ Pháp Tín 


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment