Tuesday, May 10, 2016

Thứ Ba ngày 10-5-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền 

Chương Bốn Pháp
-VII. Phẩm Nghiệp Công Ðức

(III) (63) Bằng Với Phạm Thiên

1. - Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là giống như Phạm thiên. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là giống như bậc Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy, này các Tỷ-kheo, được xem là giống như chư Thiên thời trước. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là đáng được cúng dường.

2. Phạm Thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha; các bậc Ðạo sư thời xưa, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha; chư Thiên thuở xưa, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha; đáng được cung kính cúng dường, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì mẹ cha giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng vào đời này.

Mẹ cha gọi Phạm thiên,
Bậc Ðạo sư thời trước,
Xứng đáng được cúng dường,
Vì thương đến con cháu,
Do vậy bậc Hiền sĩ,
Ðảnh lễ và tôn trọng,
Dâng đồ ăn đồ uống,
Vải mặc và giường nằm,
Thoa bóp cả thân mình,
Tắm rửa cả chân tay.
Với sở hành như vậy,
Ðối với mẹ và cha,
Ðời này người hiền khen,
Ðời sau hưởng Thiên lạc.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận câu : 1. Tại sao hiếu thảo cha mẹ, chăm sóc vợ con .. cũng là thiện pháp có quả vui đời sau? TT Pháp Tân 

Thảo luận câu : 2. Phải chăng theo Phật Pháp thì người con phụng dưỡng cha mẹ là đang tạo rất nhiều phước báu? ĐĐ Pháp Tín 


Thảo luận Câu :3. Tại sao người ta thường cung kính đối với đền miếu, quỷ thần mà thường không cung kính cha mẹ? TT Tuệ Siêu  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây đúng với những gì ghi lại trong Tam Tạng?
 A. Chư bồ tát tu tập Ba La Mật thường rất hiếu thảo 
/ B. Phụng dưỡng cha mẹ là một trong những pháp khiến thành tựu quả vị thiên vương Đế Thích 
/ C. Hiếu thuận với mẹ cha là một điềm lành tối thượng 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

 TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 1: D 

 Trắc nghiệm 2. Để hun đúc những người con hiếu thảo cần đến điều nào sau đây?
 A. Cha mẹ dạy dỗ, làm gương cho con từ khi con còn nhỏ dại 
/ B. Xã hội có nên văn hoá hiếu đạo 
C. Tôn giáo nhấn mạnh giá trị của hiếu kính
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án cau 2 là D

Trắc nghiệm 3. Người Việt Nam có câu "không thờ Phật trong nhà , lại thờ Thích Ca ngoài đường". Câu nói đó có điểm nào "bất cập"? 
A. Người ta không đủ trình độ Phật Pháp để hiểu chính Đức Phật dạy là hiếu đạo là đạo cao cả 
/ B. Nhờ có Phật ở chùa nên con cái biết quý kính "Phật trong nhà" 
/ C. Có những giai đoạn ảnh hưởng sự cực đoan của Nho giáo nên văn hoá Việt Nam có những câu nói mang tính xúc xiễm đối với Phật giáo
 / D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Pháp Tân cho đáán câu 3 là D

No comments:

Post a Comment