Tuesday, June 28, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 28-6-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Bốn Pháp
X.- Phẩm Asura (A-tu-la)

(V) (95) Que Lửa

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?

Không hướng đến lợi mình, lợi người; hướng đến lợi người, không lợi mình; hướng đến lợi mình, không lợi người; hướng đến lợi mình và lợi người.

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một que lửa lấy từ đống lửa thiêu xác, hai đầu đều cháy đỏ, ở giữa được trét với phân, không có tác dụng là đồ chụm lửa ở làng, hay ở rừng. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng người này giống như ví dụ ấy, tức là người không hướng đến lợi mình và lợi người.

3. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi người, không lợi mình. Người này so với hạng người kia, vi diệu hơn, thù thắng hơn. Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình, không lợi người. Hạng người này so với hai hạng người kia, vi diệu hơn thù thắng hơn. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình và lợi người, hạng người này so với ba hạng người trên, là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và cực thắng.

4. Ví như, này các Tỷ-kheo, từ bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ và đây gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi mình và lợi người, hạng người này so với ba hạng người trên là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và cực thắng.

Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp
 Thảo luận 1: Sống hướng đến lợi lạc bản thân khác thế nào với đời sống vị kỷ?  TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 2: Trong ý nghĩa của sự hy sinh thì sự quên mình vì người có luôn luôn được tán thán theo Phật pháp chăng? TT Pháp Đăng 

Thảo luận  3: Phải chăng ba la mật hạnh là con đường vừa vị tha vừa tự lợi? ĐĐ Nguyện Thông  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Câu nào sau được xem là sai nếu nói theo Phật Pháp?
 A. Sống vì lợi lạc tự thân là đi ngược với giáo lý vô ngã 
/ B. Người sống chí biết quyền lợi bản thân bất chấp khổ đau của người là thương mình mà hại mình 
/ C. Dù nhìn từ bất cứ góc cạnh nào thì tất cả khổ vui đều có hai mặt cá nhân và liên đới 
/ D. Xã thân hành ba la mật là kết tinh cao nhất của hai thái độ VÌ ĐỜI VÀ VÌ MÌNH

TT GiáĐẳng cho đáán câu 1 là A

Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây được tìm thấy trong Tam Tạng kinh điển? 
A. Không nên vì người thân kể cả cha mẹ mà mưu sinh bằng ác nghiệp 
/ B. Vị pháp sư thông suốt kinh điển mà không tu tập như mục đồng chăn bò cho người 
/ C. Người đang lún trong vũng bùn lầy không thể kéo người khác ra khỏi bùn 
/ D. Cả ba câu trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án câu 2 là D

Trắc nghiệm 3. Ý nghĩ nào sau đây được xem là sáng suốt đối với bậc trí? 
A. Lấy sự cống hiến cho đời làm nền tãng tu dưỡng bản thân 
/ B. Phục vụ để hoàn toàn và hoàn toàn để phục vụ 
/ C. Điều thiện chân thực phải mang tính lợi người lợi mình và vô hại cho cả hai 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Pháp Tân cho đáán câu 3 là  DNo comments:

Post a Comment