Saturday, June 11, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 11-6-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Bốn Pháp
IX. Phẩm Không Có Rung Ðộng

(IV) (84) Phẫn Nộ

 1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn?

Tôn trọng phẫn nộ, không tôn trọng diệu pháp; tôn trọng gièm pha, không tôn trọng diệu pháp; tôn trọng lợi dưỡng, không tôn trọng diệu pháp; tôn trọng cung kính, không tôn trọng diệu pháp.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

2. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn?

Không tôn trọng phẫn nộ, tôn trọng diệu pháp;  không tôn trọng gièm pha, tôn trọng diệu pháp; không tôn trọng lợi dưỡng, tôn trọng diệu pháp; không tôn trọng cung kính, tôn trọng diệu pháp.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1: Nặng lòng với diệu pháp (saddhammagaru) có làm chúng ta nặng nề chăng? - ĐĐ Pháp Tín

Thảo luận 2: Tại sao sự phẫn nộ dễ dàng chi phối toàn bộ đời sống của một người? ĐĐ Pháp Tín

Thảo luận 3: Phải chăng người xuất gia nếu không khéo cũng rất dễ sa vào cạm bẩy lợi danh? - ĐĐ Pháp Tín

Thảo luận 4: Phải chăng nặng lòng với thị phi cũng là một thứ "bệnh ghiền" của nhiều người? - ĐĐ Pháp Tín III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1: Chữ diệu pháp - saddhamma chỉ cho điền nào sau đây?
 A. Pháp có diệu năng giảm thiểu và đoạn phiền não
 /B. Pháp có diệu năng diệt khổ
 /C. Pháp có diệu năng thắp sáng tuệ giác 
/D. Cả ba điều trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án là D

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây thường được dùng để thí dụ cho phẫn nộ? 
A. Như lưới vây bủa 
/ B. Như đêm đen tối mù 
/ C. Như lửa hừng hực thiêu cháy 
/ D. Như mũi tên tẩm độc

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án là C

Trắc nghiệm 3. Có một người được các hoàng tử cho một số vàng bạc châu báu lớn khi những vị ấy đi xuất gia. Người may mắn đó đã không giữ lấy châu báu mà treo lên cây cho ai có duyên lấy được rồi chạy theo xin cùng xuất gia với các hoàng tử. Người đó là ai? 
A. Tôn giả Channa (Xa nặc) 
/B. Tôn giả Upali (Ưu Ba Ly) 
/ C. Tôn giả Punna (Phú Lâu Na) 
/ D. Tôn giả Nanda (Nan Đà)

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án là B

No comments:

Post a Comment