Saturday, June 25, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 25-6-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Bốn Pháp
X.- Phẩm Asura (A-tu-la)

(II) (92) Ðịnh (1)- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nội tâm chỉ, nhưng không được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được tăng thượng tuệ pháp quán, nhưng không được nội tâm chỉ. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không được nội tâm chỉ, cũng không được tăng thượng tuệ pháp quán. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được nội tâm chỉ và cũng được tăng thượng tuệ pháp quán.

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp
 Thảo luận : 1-Tại sao trong bài kinh nầy đề cập đến "nội chỉ -ajjhattaṁ cetosamathassa" mà không có nội quán?  TT Tuệ Siêu 

Thảo luận  :2: Tại sao tịnh chỉ là trạng thái tốt cho nội tâm? TT Pháp Đăng 

Thảo luận  : 3. Người đời thường nói tình và lý, người tu tập nói chỉ và quán. Hai cách nói đó có gì tương đồng chăng? TT Tuệ Quyền 


Thảo luận  : 4. Một tâm thái vô tư lự và tâm tịnh chỉ khác biệt nhau thế nào? ĐĐ Nguyên Thông


Thảo luận 5: TT Giác Đẳng chia sẻ thêm về bài học  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Tại sao niệm (theo tứ niệm xứ) là cơ sở phát triển tuệ quán?
 A. Niệm đưa nhận thức về với thực tại 
/ B. Niệm mang lại khả năng thấy rõ sanh diệt
 /C. Niệm cho thấy rõ nguyên nhân và tác động của thân tâm

 / D. Cả ba câu trên

TT Tuệ Siêu cho đáp án câu 1 là D

Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây chính xác? 
A. Biết rõ hơi thở vào ra, ngắn dài là niệm
B. Liên tục bền bĩ trung thành với hơi thở là chỉ
C. Hai câu trên đều đúng
D. hai câu trên đều sai

TT Pháp Tân cho đáp án câu 2 la C

Trắc nghiệm 3. Một tỳ kheo thời Đức Phật khi làm gì trong thất niệm thì đứng yên và lập lại động tác với chánh niệm. Vị đó đang tu tập tịnh chỉ hay tuệ quán?
 A. Tuệ quán 
/ B. Tịnh chỉ 
/ C. Cả hai 
/ D. không chỉ cũng không quán


TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3: .C 


No comments:

Post a Comment