Saturday, June 4, 2016

Bai học - Thứ Bảy ngày 4-6-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Bốn Pháp
XIV. Phẩm Chân Trực

(IX) (79) Buôn Bán

1. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồ ngồi một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, có hạng người do buôn bán như vậy, đi đến thất bại? Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có hạng người, do buôn bán như vậy, không thành tựu được như ý muốn? Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có hạng người do buôn bán như vậy, thành tựu được như ý muốn? Do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy, lại được thành tựu ngoài ý muốn?

2. - Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa-môn hay Bà-la-môn và hứa hẹn như sau: "Thưa Tôn giả, hãy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ", nhưng người ấy không cho như đã được hứa. Nếu từ chỗ đấy mạng chung, đi đến chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán đi đến chỗ thất bại.

3. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn và hứa như: "Thưa Tôn giả, hãy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ", nhưng người ấy không cho như đã quyết định muốn cho. Nếu từ chỗ đấy mạng chung, đi đến chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán ấy không đi đến thành tựu như ý muốn.

4. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn và hứa như sau: "Thưa Tôn giả, hãy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ". Và người ấy cho như đã quyết định muốn cho. Nếu từ chỗ đấy mạng chung, đi đến chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán ấy đi đến thành tựu như ý muốn.

5. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn và hứa như sau: "Thưa Tôn giả, hãy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ", và người ấy cho hơn như đã quyết định muốn cho. Nếu từ chỗ đấy mạng chung đi đến chỗ này, dầu người ấy có buôn bán gì, buôn bán như vậy được thành tựu ngoài ý muốn.

Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, có hạng người do buôn bán như vậy đi đến thất bại. Ðây là nhân, đây là duyên, này Sàriputta, ở đây, có hạng người do buôn bán như vậy, không thành tựu được như ý muốn. Ðây là nhân, đây là duyên, này Sàriputta, ở đây, có hạng người, do buôn bán như vậy, thành tựu được như ý muốn. Ðây là nhân, đây là duyên, này Sàriputta, ở đây, có hạng người do buôn bán như vậy được thành tựu ngoài ý muốn.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận 1. Phải chăng theo cái nhìn của Phật học thì sự thành công của chúng sanh trên cõi đời nầy đa phần do phước báu? TT Tuệ Siêu 


Thảo luận 2. Một người hứa hẹn bừa bãi và một người hứa rồi sau đó vì hoàn cảnh không làm được thì hai lời hứa hẹn này có khác nhau không và nghiệp báo như thế nào? TT Tuệ Siêu

 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Bài học nào sau đây được rút ra từ đoạn kinh hôm nay? 
A. Đừng bao giờ hứa 
/ B. Đừng bao giờ cho 
/ C. Đừng bao giờ xem nhẹ lời hứa với các bậc tu hành 
/ D. Đừng bao giờ trong cậy thành công ở nỗ lực

TT Pháp Tân cho đáp án câu 1 là C

Trắc nghiệm 4. Nếu một cư sĩ phát tâm hộ trì một vi tỳ kheo hay tăng chúng nên nói lời nào sau đây: 
A. "Sư cần bất cứ điều gì cứ nói sẽ cúng dường" 
/ B.  "Sư cần nhu yếu gì xin đừng ngại nói sẽ cúng dường theo khả năng"
 / C. "Sư cần bất cứ điều gì sẽ cúng theo khả năng" 
/ D. "Sư cần kinh sách thì bao nhiêu cũng được, sẽ giúp"

 TT Pháp Tân cho đáp án câu 4 là B
No comments:

Post a Comment