Monday, June 13, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 13-6-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-16 Các Vị Tỷ Kheo

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda.

2. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda

3. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda.

4. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda.

5.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thị giả, tối thắng là Ananda.

6. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa.

7. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta làm cho các gia đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì.

8. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula.

9. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita.

10. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta trì Luật, tối thắng là Upàli.

11. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka.

12. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda.

13. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về hỏa giới, tối thắng là Sàgata.

14. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina.

15. Trong các vị đệ tử... năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha.

16. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Mogharàjà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận :1. Cửa vào giác ngộ có nhiều ngõ khác nhau. Có vị đầy đủ tam minh. Có vị chứng lục thông. Có vị có tứ tuệ phân tích ... và sự giải thoát có khác nhau chăng? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận  : 2. Có thể nào nói về nghiệp báo nhưng không nói về luân hồi? TT Pháp Tân 

Thảo luận :3. Điều gì khiến hành giả tu tập nhàm chán sanh tử? ĐĐ Nguyên Thông

Thảo luận :4. Tại sao đa số Phật tử đồng ý là tu tập để giải thoát trong lúc rất tha thiết với luân hồi? TT Tuệ Siêu III. Trắc Nghiệm
Trắc nghiệm 1. Nhớ biết đời trước thuộc điều nào sau đây? 
A. Sanh tử minh 
/ B. Túc mạng minh 
/ C. Thiên nhãn minh 
/ D. Lậu tận minh

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: B

 Trắc nghiệm Câu 2 : Điều nào sau đây cho thấy "ảnh hưởng của giáo lý luân hồi" trong văn hoá Phật giáo?  
A. Tạo phước để kiếp sau được phúc lạc 
/  B. Chấp nhận sự bất đồng trong đời nầy vì tin là có sự sai biệt của nghiệp quá khứ
 /C. Hướng cầu giải thoát niết bàn vì thấy được hệ luỵ của sanh tử
 /D. Cả ba câu trên đều đúng

_ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2: D

Trắc nghiệm 3. Điểm nào sau đây được xem là Phật ngôn ghi lại trong kinh điển? 
A. Sanh tử trầm luân là sản phẩm của vô minh và ái 
/ B. Dòng luân hồi của chúng sanh rất lâu không thể tìm ra đầu mối đầu tiên 
/ C. Quả của nghiệp là không thể nghĩ bàn hết được
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 3: D .

Trắc nghiệm 4. Điều nào sau đây có thể được xem là không phù hợp với Phật Pháp?
 A. Dòng luân hồi vô định ( khó mà làm chủ như ý) 
/ B. Sanh tử nhiều đời sẽ tự thanh tịnh (luân hồi tịnh hoá) 
/ C. Dục lạc trong kiếp luân hồi vui ít, khổ nhiều mà nguy hiểm lại nhiều hơn 
/ D. Tỷ lệ giữa siêu và đoạ rất khác biệt. Siêu ít mà đoạ thì rất nhiều

TT Giác Đẳng cho đáp án câu 4 là B

No comments:

Post a Comment