Monday, June 20, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 20-6-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-16 Các Vị Tỷ Kheo

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda.

2. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda

3. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda.

4. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda.

5.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thị giả, tối thắng là Ananda.

6. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa.

7. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta làm cho các gia đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì.

8. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula.

9. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita.

10. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta trì Luật, tối thắng là Upàli.

11. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka.

12. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda.

13. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về hỏa giới, tối thắng là Sàgata.

14. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina.

15. Trong các vị đệ tử... năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha.

16. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Mogharàjà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận :1. Giáo pháp của Đức Thế Tôn gồm "Pháp và Luật  - dhammavinaya", vậy luật khác biệt với pháp ở những điểm nào? TT Pháp Đăng 

Thảo luận :2. Tại sao sự cung kính bậc đáng cung kính khiến chúng sanh được quả phúc cao sang trong đời? TT Pháp Tân 

Thảo luận 3. Nếu "cúng dường cho một người tu nhưng không tu đúng theo chánh đạo được phưóc nhiều lần so với bố thí cho người bình thường" thì sự mạ lỵ đối với người tu nhưng không đúng theo chánh pháp có quả nặng hơn sự mạ lỵ với người bình thường chăng? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 4. Phải chăng không hẵn người tu tập nào cũng nên vào rừng? TT Pháp Đăng

 Thảo luận 5. Tại sao có câu sớ giải: "khi giới luật không còn thì Phật pháp cũng không tồn tại trên thế gian"?  TT Pháp Tân 
 III. Trắc Nghiệm
 Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây được xem là chính xác theo Tam tạng Pali?
 A. Người cư sĩ không được biết về giới luật xuất gia 
/ B. Luật tạng chứa đựng giới luật của hàng xuất gia 
/ C. Giới và luật mang ý nghĩa giống nhau 
/ D. Luật cư sĩ cũng nằm trong luật tạng

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: B. 

Trắc nghiệm 2.  Những vị nào sau đây giữ vai trò quan trọng trong lần kết tập kinh điển tại Vương Xá 3 tháng sau khi Đức Thế Tôn viên tịch? 
A. Tôn giả Maha Kassapa 
/ B. Tôn giả Upàli 
/ C. Tôn giả Ananda 
/ D. Cả ba vị trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 2 : D

No comments:

Post a Comment