Monday, June 27, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 27-6-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-16 Các Vị Tỷ Kheo

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda.

2. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda

3. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda.

4. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda.

5.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thị giả, tối thắng là Ananda.

6. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa.

7. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta làm cho các gia đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì.

8. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula.

9. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita.

10. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta trì Luật, tối thắng là Upàli.

11. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka.

12. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda.

13. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về hỏa giới, tối thắng là Sàgata.

14. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina.

15. Trong các vị đệ tử... năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha.

16. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Mogharàjà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Ngày nay người ta thường nói tới "bìmh đẳng giới tính" vậy đối với người tu tập thì nam nữ có hoàn toàn giống nhau chăng? TT Pháp Tân

Thảo luận 2. Phải chăng tôn giả Nandaka thù thắng trong sự hướng dẫn chư tỳ kheo ni do quen thuộc tâm lý phụ nữ? - TT Phap Dang

Thảo luận 3. Quán sát sáu nội xứ khác biệt thế nào với sáu ngoại xứ? TT Tuệ Quyền

Thảo luận 4. Nhiều người quan niệm rằng nếu tu đúng thì một pháp đã đủ vậy tại sao phải nói tới thất giác chi hay bát chánh đạo? - TT Tuệ Siêu III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Những điểm nào sau đây khiến những nữ tu sĩ tương đối gặp nhiều thử thách hơn nam tu sĩ?
 A. Tâm lý thường nhiều cảm xúc 
/ B.  Sinh lý phức tạp hơn 
/C. Không dễ dàng sống độc cư hay hành trình một mình 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tue Quyen cho dap an cau 1 la D

Trắc nghiệm 2. Yếu tố nào sau đây giúp vị pháp sư dễ dàng truyền đạt giáo pháp?
 A. Kiến thức Phật Pháp sâu rộng
 / B. Bén nhạy với tâm lý thính chúng 
/ C. Đã có nhiều tương duyên tốt từ quá khứ

/ D. Ba điều trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 2 là C

Trắc nghiệm 3. Thèm ăn vặt do nội xứ hay ngoại xứ?
 A. Thấy khoai bánh nên muốn ăn đó là yếu tố ngoại xứ
 / B. Buồn miệng nên tìm cái gì ăn đó là yếu tố nội xứ 
/ C. Thấy cái cũng muốn ăn do thói quen dù mới ăn

 / D. Cả ba câu trên đều đúng  

TT Tuệ Siêu cho đáp án câu 3 là D

No comments:

Post a Comment