Monday, June 6, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 6-6-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-16 Các Vị Tỷ Kheo

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda.

2. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda

3. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda.

4. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda.

5.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thị giả, tối thắng là Ananda.

6. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa.

7. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta làm cho các gia đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì.

8. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula.

9. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita.

10. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta trì Luật, tối thắng là Upàli.

11. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka.

12. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda.

13. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về hỏa giới, tối thắng là Sàgata.

14. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina.

15. Trong các vị đệ tử... năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha.

16. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Mogharàjà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Chúng ta nên quan niệm thế nào về sức khoẻ: phó mặc cho phước báu hay cố gắng chăm sóc đời sống? - TT Tuệ Quyền 
 Thảo luận 2. Nếu ai cũng sống đời ẩn sĩ thì ai cứu độ chúng sanh?  TT Pháp Tân III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Từ kinh điển chúng ta có thể xác định điều nào sau đây: 
A. Tất cả những gì xẩy ra trong đời sống do nghiệp lực từ những kiếp trước
 /B.  Tất cả những gì xẩy ra trong đời sống do nỗ lực hiện tại 
/ C.  Tất cả những gì xẩy ra trong đời sống là do quá khứ và hiện tại hợp lại 
/ D. Tất cả những gì xẩy ra trong đời sống có thể là giao hưởng của nhân duyên quá khứ, hiện tại, vị lai

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: D

Trắc nghiệm 2. Một vị tỳ kheo tu tập ở những trú xứ thanh vắng có những lợi lạc gì sau đây?
 A. Ít gặp trở ngại chi phối sự tu tập thiền định
 / B. Không ỷ lại vào sự hỗ trợ từ những người chung quanh, nói cách khác là sự tinh thần độc lập 
/ C. Làm gương lành cho những thế hệ sau 
/ D. Cả ba điều trên đều có thể

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 2 : D .

Trắc nghiệm 3. Một người hiểu nhân quả sẽ không có sự so đo, đánh giá phiến diện vì lý nào sau đây? 
A. Thành công hay thất bại có thể do nghiệp quá khứ 
/ B. Thành công hay thất bại có thể do duyên (thí dụ gặp thời hay không gặp thời) 
/ C. Thành công hay không thành công có thể mang nhiều ẩn số mà mình không biết 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Tân cho đáp án câu 3 là D


No comments:

Post a Comment