Thursday, June 2, 2016

Bài học. Thứ Nam ngày 2-6-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Hai Pháp
XV. Phẩm Nhập Ðịnh

1-17 Nhập Ðịnh (hay Thiền chứng)

1.- Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Thiện xảo nhập định và thiện xảo xuất định. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

2. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Chân thực và nhu hòa. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

3. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Kham nhẫn và dịu hiền. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

4. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Hòa thuận và đón tiếp. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

5. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai?  Bất hại và thanh tịnh.  Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

6. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Không hộ trì các căn và không tiết độ trong ăn uống. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

7. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Hộ trì các căn và tiết độ trong ăn uống. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

8. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Tư trạch lực và tu tập lực. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

9.Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Niệm lực và định lực. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.  

10. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai?  Chỉ và quán. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

11. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Phá giới và phá kiến. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

12. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Cụ túc giới và cụ túc kiến. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

13. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

14.Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Kiến thanh tịnh và tinh tấn như kiến. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.  

15. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Không biết đủ đối với các thiện pháp và không thiên về tinh tấn. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

16. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Thất niệm và không tỉnh giác. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.

17. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Niệm và tỉnh giác.  Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận  1. Phải chăng một người dù lối sống đoạ lạc (hỏng về giới) nhưng cái nhìn vẫn chân chính (không hỏng về kiến) thì vẫn ít nguy hiểm hơn là lối sống bình thường nhưng mang nặng tà kiến? TT Pháp Tân 

 Thảo luận  2. Phải chăng theo Phật Pháp thì một người có học thức cao cũng chưa hẳn là có chánh kiến? ĐĐ Pháp Tín 

 Thảo luận 3. Hai thuật ngữ sīlavisuddhīti  và diṭṭhivisuddhīti nên được hiểu là giới được thanh tịnh, kiến được thanh tịnh hay là thanh tịnh do giới, thanh tịnh do kiến? - TT Pháp Tân 

Thảo luận 4. Một người phát nguyện thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới có được gọi là người thanh tịnh chăng? ĐĐ Nguyên Thông
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Nếp sống giới hạnh (sìla) theo trong kinh bao gồm   điều nào sau đây?
 A. Học giới thọ trì như ngũ giới, bát quan trai giới, sa di giới, tỳ kheo giới ... 
B. Sống theo thập thiện 
/ C. Thực hành các bổn phận đối với cha mẹ, vợ chồng, con cái .... 
/ D. Cả ba điều trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: D .


Trắc nghiệm 2. Cái nhìn nào sau đây không được kể là chánh kiến theo Phật học? 
A. Nhận thức nhân quả của hành động trong đời sống
 / B. Biết được phương pháp tổ chức cho công ăn việc làm được phát đạt 
/ C. Trong nhân sinh quan có thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã
 / D. Trong hành xử luôn nghĩ tới tha nhân thí dụ tin rằng không thể có được hạnh phúc thật sự nếu gây tổn thương cho chúng sanh

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 2: B 


Trắc nghiệm 3. Trường hợp nào sau đây được xem là huân tu giới tịnh và kiến tịnh? 
A. Tụng kinh niệm Phật 
B. Thính pháp trong ngày tu bát quan trai giới /
 C. Đi chùa, làm công quả 
/ D. Tổ chức lễ hội, trai đàn

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 3: B

No comments:

Post a Comment