Friday, June 10, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 10-6-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Bốn Pháp
IX. Phẩm Không Có Rung Ðộng

(III) (83) Tán Thán

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn?

Không suy tư, không thẩm sát, tán thán người không xứng đáng được tán thán; không suy tư, không thẩm sát, không tán thán người xứng đáng được tán thánh; không suy tư, không thẩm sat, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ không đáng tin tưởng; không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

2. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời.

Có suy tư, có thẩm sát, không tán thán người không xứng đáng được tán thán; có suy tư, có thẩm sát, tán thán người xứng đáng được tán thán; có suy tư, có thẩm sát, tự cảm thấy không tin tưởng đối với những chỗ không xứng đáng được tin tưởng; không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ đáng tin tưởng.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1: Giữa cuộc sống "vàng thau lẫn lộn" thái độ im lặng có đươc xem là tốt nhất chăng? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2:Những người hay khen va rất ít khi chê ai có điểm nào đi ngược tinh thần bài kinh hôm nay? TT Tuệ Quyền 

Thảo luận 3. Phải chăng người hay chê bai thường có cái nhìn tiêu cực về đời sống? TT Pháp Tân

Thảo luận 4. Với một tỳ kheo hay một bạn đạo tán thán người không đáng tán thán thi chúng ta nên làm gì? - TT Tuệ Quyền

Thảo luận 5. TT Giác Đẳng chia sẻ thêm về bài học III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây được ghi nhận là có xẩy ra trong kinh điển?
 A. Đức Phật dạy với người tu thiện ác vốn không khác biệt 
/ B. Đức Phật dạy người tu nên thường có thái độ phân minh đối với người tốt, người xấu 
/ C. Đức Phật dạy một người thiện trí đáng tán thán là nguời có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp hiền thiện 
/D. Đức Phật dạy người tu tập nên im lặng trong mọi trường hợp

TT Pháp Tân cho đáán câu 1 là D

Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây được xem là KHÔNG NÊN? 
A. Với người ác dù làm làm chuyện tốt thì cũng không nên khen 
/ B. Vơi người còn phiền não dù làm đúng cũng không nên tán thán vì sẽ là tăng kiêu mạn 
/ C. Với người không biết rõ dù có làm việc tốt cũng không nên khen vì đường dài mới biêt sức ngựa
 / D. Cả ba câu trên

DD Nguyên Thông cho đáán câu 2 là D

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây được xem đúng theo tinh thần Phật Pháp?
 A. Sống tri ân và báo ân là biết nhận thức cái tốt người khác làm cho minh 
/ B. Sống với sự cảm kích giá trị cao cả sẽ đưa con người gần sự cao cả 
/ C. Ưa thích thân cận bậc thiện trí là một dấu hiệu cát tường 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 3 là : D


No comments:

Post a Comment