Wednesday, June 1, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 1-6-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Bốn Pháp
XIV. Phẩm Chân Trực

(VII) (77) Không Thể Nghĩ Ðược

- Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn? Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ... thống khổ. Quả dị thục của nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến... thống khổ. Tâm tư thế giới, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

-Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận câu : 1. Chữ acinteyya - bất khả tư nghì ở đây phải chăng là điều không nên nghĩ tới? - TT Tuệ Siêu 

Thảo luận câu : 2. Phải chăng chỉ có sự tương đương trong trình độ tu chứng mới có thể lượng định nhau? TT Tuệ Siêu 


Thảo luận 3. Phải chăng thiền giới - jhānavisayo ở đây chỉ cho các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới? TK Giac Dang
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1.  Chữ acinteyya - bất khả tư nghì ở đây nên được hiểu là: 
A. Không thể nghĩ rốt ráo 
/ B. Không nên nghĩ tới 
/ C. Không cần nghĩ tới
/ D. không được nghĩ tới 

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: A

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây được xem là có xác nhận qua kinh điển? 
A. Một vị đại bồ tát hướng cầu quả vị chánh đẳng chánh giác có thể từ bỏ mạng sống  tu ba la mật hạnh 
/ B. Nhất thiết chủng trí của một vị toàn giác là vô thượng ở đời 
/ C. Chư Phật toàn giác có thể quán chiếu các pháp theo chiều kích của không gian và thời gian tùy ý muốn 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2: D . 

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây được ghi nhận là có xẩy ra trong thiền định? 
A. Tâm có thể tồn tại mà không nương vào vật chất (như Phạm thiên vô sắc giới) 
/ B. Thần thông tự tại tạo ra do thiền định 
/ C. Thiền định mang lại hỷ, lạc không bằng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tue Quyen cho dap an cau 3 la D

Trắc nghiệm 4. Điều nào sau đây khiến quả của nghiệp rất khó cân, đo, đong, đếm?
 A. Quả của nghiệp lớn gấp nhiều lần nhân đã gieo 
/ B. Duyên của nghiệp có thể tác động những điều khó nói hết 
/ C. Nguyện đi  với nghiệp lành đã tạo không dễ để tư nghì 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

DD Phap Tin cho dap an cau 4 la D

Trắc nghiệm 5. Điều nào sau đây có thể khẳng định về thế gian? 
A. Tất cả hiện tượng tâm lý và vật lý đều hằng chuyển
 / B. Không một cõi nào, vật gì khiến tâm hoàn toàn thoả mãn 
/ C. Tất cả pháp hiện khởi đều do nhiều nhân, nhiều duyên không thể vận hành bới yếu tố đơn thuần 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Giac Dang cho dap an cau 5 la D

No comments:

Post a Comment