Wednesday, June 15, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 15-6-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Bốn Pháp
IX. Phẩm Không Có Rung Ðộng

(VI) (86) Thấp Kém

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Thấp và thấp, thấp và cao, cao và thấp, cao và cao.

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt hiện hữu ở đời.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận : 1. Cái gì khiến chúng ta có được ý muốn hướng thượng? - TT Tuệ Quyền
Thảo luận: 2. Làm thế nào không để bị lôi cuốn theo trào lưu xã hội? ĐĐ Pháp Tín
Thảo luận : 3. Phân biệt chúng sanh cao thấp có đi người lại cái nhìn tất cả chúng sanh bình đẳng? ĐĐ Nguyên Thông


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Lý do nào sau đây khiến chúng sanh muốn cao quý lại sống thấp hèn?
 A. "Thích" giá trị cao quý nhưng chưa thật sự "thấy" được giá trị cao quý như hâm mộ sự tu thiền nhưng không thể ngồi thiền 
/ B. Thấy được giá trị của điều thiện nhưng do thói quen không sống được với giá trị đó như người muốn hoà bình an lạc nhưng không im lặng được trước cự cải vã 
/ C. Muốn nhưng không biết cách để đạt được như muốn thanh tịnh nhưng không biết đối trị phiền não thế nào
 / D. Cả ba câu trên đều đúng

 TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1: D._

Trắc nghiệm 2. Nói về yếu tố thuận duyên cho sự tăng tiến theo thiện pháp thì câu nào sau đây đúng với Phật ngôn?
 A. Sống ở nơi chốn thích hợp 
/ B. Trước đã tạo phúc duyên
 / C. Có tâm hướng thượng
 / D. Cả ba câu trên

 TT Tuệ Siêu cho đáp án  Câu Số 2: D.

Trắc nghiệm 3. Nói về sự bình đẳng điều nào sau đây đúng với Tam Tạng Pàli?
 A. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nên hoàn toàn bình đẳng 
/ B. Tất cả chúng sanh đều là Phật tương lai nên hoàn toàn bình đẳng 
/ C. Tất cả chúng sanh đều có tiềm lực thành tựu những đạo quả cao cả
 / D. Tất cả chúng sanh đều bình đẳng khi sanh ra

TT Pháp Tân cho đáp án câu 3 là C

No comments:

Post a Comment