Wednesday, June 8, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 8-6-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Bốn Pháp
IX. Phẩm Không Có Rung Ðộng

(I) (81) Ăn Trộm

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn?

Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

2. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn?

Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời.

(II) (82) Nói Láo

(Như kinh trên, (81), chỉ khác bốn pháp là: nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm.)

1. - Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn?

Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

2. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thế nào là bốn?


Từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận : 1. Theo Phật học thì ba điều: ác nghiệp, tội lỗi và sự sai trái đồng dị thế nào? TT Tuệ Quyền 

Thảo luận : 2. Phải chăng Phật Pháp đề cập đến địa ngục là một cảnh giới sanh tử?  ĐĐ Nguyên Thông 

 Thảo luận : 3.  Tâm bất thiện có nhất thiết là tâm ác không? TT Pháp Đăng 


 Thảo luận : 4. Tại sao ở đây chỉ nói đến bốn sở hành trong ngũ giới mà không nói đến uống rượu? TT Tuệ Quyền  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điểm nào sau đây được xem là chính xác theo Phật Pháp?
 A. Cố tình gây thương tổn cho người khác là tạo nghiệp bất thiện 
/ B.  Cố tình gây thương tổn cho người khác là phạm giới 
/ C. Cố tình gây thương tổn cho người khác có tội 
/ D.  Cố tình gây thương tổn cho người khác là điều phi nhân

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 1: A

 Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây được mô tả trong kinh khi nói về địa ngục?
 A. Bị nhiều khổ hình khó diễn tả hết 
/ B. Dù thống khổ cực kỳ nhưng không chết do trì nghiệp 
/ C. Đa số chúng sanh trong địa ngục phải sống khổ đau thời gian rất dài mới sanh lại làm người 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

 TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 2: D

 Trắc nghiệm 3. Sự tu tập nào sau đây giúp chúng ta giảm thiểu ác nghiệp?
 A. Giữ giới 
/ B. Huân tu tâm từ 
/ C. Tạo thiện nghiệp 
/ D. Cả ba điều trên


ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3: D

No comments:

Post a Comment