Sunday, July 17, 2016

Bài học. Chủ Nhật 7-17-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Bốn Pháp
XII. Phẩm Kesi

(VII) (117) Hộ Trì

1. - Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do tự mình. Thế nào là bốn?

Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp khiến cho tham đắm, tâm ta chớ có tham đắm!", không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do tự mình. Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân hận!", không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do tự mình. Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp khiến cho si mê, tâm ta chớ có si mê!", không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do tự mình. Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm ta chớ có say đắm!", không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do tự mình.

2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các pháp khiến cho tham đắm, tâm không tham đắm, tự ngã được ly tham; đối với các pháp khiến cho sân hận, tâm không sân hận, tự ngã được ly sân; đối với các pháp khiến cho si mê, tâm không si mê, tự ngã được ly si; đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm không say đắm, tự ngã được ly đắm say; thời vị ấy không có sợ hãi, không có dao động, không có hốt hoảng, không rơi vào hoảng sợ, không có đi do nhân các Sa-môn có nói gì.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận  1: Ở mức độ nào hành giả có thể chấp nhận thử thách bằng cách đối điện với cảnh phiền não? TT Tuệ Quyền

 Thảo luận 2: Đối với cảnh phiền não  người tu tập nên trực diện hay nên né tránh? TT Pháp Đăng 

 Thảo luận 3. Tại sao với nhiều hành giả tu thiền thì hôn trầm thuỵ miên khó đương đầu nhất?TT Pháp Đăng

Thảo Luận 4: TT Giác Đẳng kết luận bài giảng
 III. Trắc Nghim
Trắc Nghiệm 1: Đối diện với cảnh phiền não, người tu tập được Phật dạy làm điều nào sau đây?
 A. Biết cảnh tác động phiền não nào (tham, sân..) /
 B. Chánh niệm biết rõ sự sanh khời của cảnh và tâm /
 C. Có chủ tâm phòng hộ 
/ D. Cả ba điều trên

TT Pháp Đăng cho đáp án Trắc Nghiệm 1: .D.

Trắc Nghiệm 2: Câu nào sau đây không đúng theo những gì tìm thấy trong  kinh điển?
 A. Tâm tham dễ dằn nhưng khó diệt 
/ B. Tâm sân khó dằn nhưng dễ diệt 
/ C. Tâm si khó diệt cũng khó dằn 
/ D. Phiền não nào cũng khó dằn khó diệt như nhau 

TT Tuệ Quyền cho đáp án Trắc Nghiệm 2: .D

Trắc nghiệm 3. Có vị tỳ kheo đến ngôi làng nhỏ hành đạo. Sau thời gian ngắn vị nầy khám phá trong làng có một nữ cư sĩ có tha tâm thông (đọc được tâm của người khác). Vị tỳ kheo hoang mang lo lắng trở về Xá Vệ gặp Đức Phật. Đức Thế Tôn khuyên nên trở lại ngôi làng đó tu tập. Lý do nào Đức Phật khuyên như vậy?
 A. Vị ở đó chư tỳ kheo được cúng dường những thực phẩm thích hợp
 / B. Vì như vậy sẽ cố gắng nhiều hơn trong sự phòng hộ tâm ý 
/ C. Vì ở gần bậc thánh sẽ tiến bộ 
/ D. Vì vấn đề nằm chỗ nào phải giải quyết chỗ đó


TT Tuệ Quyền cho đáp án Trắc Nghiệm 3: .B


No comments:

Post a Comment