Sunday, July 31, 2016

Bài học. Chủ Nhật ngày 31-7-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Bốn Pháp
XIV. Phẩm Loài Người

(III) (133) Lanh Trí

1. Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?

Biết một cách tổng quát, biết một cách rộng rãi với các chi tiết, biết cần phải hướng dẫn, chỉ giỏi về chữ nghĩa.

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điu hợp.
Thảo luận 1: Phải chăng theo Phật Pháp thì không thể có một pháp môn ứng dụng cho tất cả căn tánh? ĐĐ Pháp Tín 

Thảo luận 2: Cách hướng dẫn tu thiền theo "trường lớp" có phù hợp với kinh điển truyền thống chăng? TT Pháp Tân 


Thảo luận 3. Chúng ta có thể tự biết phần nào căn tánh của mình trong sự tu học? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 4. Nếu không có "minh sư" thì chúng ta có thể tự tu học Phật Pháp chăng? - TT Tuệ Quyền III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Bài kinh hôm nay cho chúng ta thấy sự khác biệt trong khả năng lãnh hội của chúng sanh. Sự khác biệt nằm ở điều nào sau đây?
 A. Đề tài 
/ B. Cách giảng giải 
/ C. Người hướng dẫn 
/ D. Sự hấp dẫn

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Trắc Nghiệm 1: .B.

Trắc Nghiệm 2: Nói về phương cách học hỏi Phật Pháp điều nào sau đây có thể được xem là tương đối đúng?
 A. Nghe những bài thuyết pháp thì được nghe trình bày rộng rãi 
/ B. Hỏi đạo trực tiếp thì đào sâu được điểm then chốt cần biết 
/ C. Tham gia các khoá tu thường được hướng dẫn từng bước một 
/ D. Cả ba điều trên

TT Tuệ Quyền cho đáp án Trắc Nghiệm 2 : D

Trắc nghiệm 3. Cách nghe và lãnh hội Phật Pháp có thay đổi theo từng giai đoạn trong cuộc đời chăng?
 A. Chưa biết thì thường cần giảng rộng 
/ B. Biết nhiều rồi thì cần tập chú vào trọng điểm 
/ C. Chưa đủ tự tin thì cần dẫn dắt từng bước 
/ D. Cả ba điều trên đều có thể đúng

TT Pháp Tân cho đáán câu 3 là D 

Trắc nghiệm 4. Nói về các bậc A La Hán trong cách giác ngộ thì hình ảnh nào sau đây được ghi nhận là có xẩy ra thời Đức Thế Tôn trụ thế?
 A. Có vị vào tu rất cang ngạnh. Phải đến sau khi Đức Thế Tôn viên tịch mới giác ngộ
 / B. Có vị kiếp chót đắc đạo mà còn bị dẫn dắt sai lạc thành người cuồng sát trước khi giác ngộ 
/ C. Có vị là bậc đại trí nhưng phải mất ít thời gian trước khi chứng quả vô sanh giải thoát 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Tuệ Quyn cho đáán câu 4 là DNo comments:

Post a Comment