Tuesday, July 12, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 12-7-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ  Siêu

Chương Bốn Pháp
XII. Phẩm Kesi

(II) (112) Tốc Ðộ

1. - Thành tựu với bốn chi phần, này các Tỷ-kheo, một con ngựa thuần thục hiền thiện của vua, xứng đáng cho nhà vua, là vật sở hữu của vua, được xem là biểu tượng của vua. Thế nào là bốn? Với trực tánh, với tốc độ, với nhẫn nhục, với nhu hòa
Thành tựu với bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, một con ngựa thuần thục, hiền thiện của vua, xứng đáng cho nhà vua, là vật sở hữu của vua, được xem là biểu tượng của vua.

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với bốn pháp, Tỷ-kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là với bốn? Với trực tánh, với tốc độ, với kham nhẫn, với thiện ngôn.

Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được chắp tay, xứng đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở đời.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1: Thái độ thẳng thắn trong đời sống hằng ngày có lợi ích gì trong sự tu tập nội tại? TT Pháp Tân 

Thảo luận 2: Có nhiều người tin là trong sự tu tập mọi thứ chậm rãi là tốt, điều nầy có chính xác chăng? TT Tuệ Quyền 

 Thảo luận 3. Chúng ta có thể hạnh phúc từ sự kham nhẫn chăng? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 4: Tại sao càng được huấn luyện thuần thục thì chúng ta càng trở nên nhẹ nhàng trong công việc? TT Pháp Tân 
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Sự thẳng thắn thường đi chung với đức tính nào sau đây?
 A. Dám đối diện với sự thật
 / B. Công tâm 
/ C.  Không vòng vo né tránh 
/ D. Cả ba điều trên

TT Pháp Đăng cho dap an cau 1 la D


Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây được tìm thấy trong tam tạng kinh điển?
 A. Nếu phát tâm làm thiện thì nên làm liền vì thiện tâm dễ mai một 
/ B. Như nhà nông sau khi cày ruộng nhanh chóng dẫn nước vào, sau khi dẫn nước nhanh chóng dọn đất gieo giống vị tỳ kheo sau khi tu tâp giới nhanh chóng tu tập định, sau khi tu tập định nhanh cho tu tập tuệ
/ C. Như giây leo không được nhanh chóng diệt trừ có thể lớn nhanh quấn chết cây, một người giãi đãi đối với niệm bất thiện tâm tư có thể tràn ngập bởi ác pháp 
/ D. Cả ba điều trên 

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 2 là D

Trắc nghiệm 3: Suy nghĩ nào sau đây khiến cho "nhẫn không nhục" ?
 A. Kham nhẫn giúp bản thân không nổi nóng lỗ mãng
 / B. Kham nhẫn ngăn không tạo ác nghiệp 
/C. Sau khi "cuộc chiến đã tàn" người kham nhẫn ít ân hận nhất 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Pháp Đăng cho đáp án câu 3 là D


No comments:

Post a Comment