Tuesday, July 5, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 5-7-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-16 Các Vị Tỷ Kheo

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda.

2. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda

3. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda.

4. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda.

5.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thị giả, tối thắng là Ananda.

6. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa.

7. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta làm cho các gia đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì.

8. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula.

9. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita.

10. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta trì Luật, tối thắng là Upàli.

11. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka.

12. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda.

13. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về hỏa giới, tối thắng là Sàgata.

14. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina.

15. Trong các vị đệ tử... năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha.

16. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Mogharàjà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Tại sao Đức Thế Tôn không dùng "phương thuốc tâm lý" sớm hơn cho Tỳ kheo Nanda? - DD Pháp Tín
Thảo luận 2: Thu thúc nhãn căn có phải là tránh không nhìn gì hết?TT Pháp Đăng  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Mặc dù có đủ phước duyên giải thoát nhưng từ những gì ghi chép trong kinh, những bậc thánh đôi khi giác ngộ nhờ vào những điều kiện nào sau đây?
 A. Đúng thời 
/ B. Hợp căn tánh
 / C. Pháp tu thích hợp 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyn cho đáán câu 1 là D

Trắc nghiệm 2. Theo giáo lý duyên khởi thì xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Ở giai đoạn nào hành giả có thể LÀM KHÁC HƠN VỚI SỰ TU TẬP?
 A. Xúc duyên thọ 
/ B. Thọ duyên ái 
/ C. Ái duyên thủ 
/ D. Thủ duyên hữu

TT Pháp Tân cho đáp án câu 2 la C

No comments:

Post a Comment