Saturday, July 9, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 9-7-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Bốn Pháp
XI. Phẩm Mây Mưa

(X) (110) Các Con Rắn

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại rắn. Thế nào là bốn?

Loại rắn có nọc độc, nhưng không ác độc; loại ác độc nhưng không nọc độc; loại có nọc độc và ác độc; loại không có nọc độc, không có ác độc. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại rắn độc này.

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại rắn này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?

Hạng người có nọc độc nhưng không ác độc; hạng người ác độc nhưng không nọc độc; hạng người có nọc độc, có ác độc; hạng người không có nọc độc, không có ác độc.

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có nọc độc, nhưng không ác độc?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có nọc độc, nhưng không ác độc. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại rắn có nọc độc, nhưng không ác độc ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy.

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có ác độc, nhưng không có nọc độc?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có ác độc, nhưng không có nọc độc, Ví như, này các Tỷ-kheo, loại rắn có ác độc, nhưng không có nọc độc,  Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy.

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có nọc độc và có ác độc?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ và phẫn nộ tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có nọc độc và có ác độc.Ví như, này các Tỷ-kheo, loại rắn có nọc độc, có ác độc, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy.

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không có nọc độc và không có ác độc?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không mau phẫn nộ và phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không có nọc độc, và không có ác độc. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại rắn không có nọc độc, không có ác độc ấy, Ta nói rằng, hạng người này giống như ví dụ ấy.

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1 :Những người dễ nổi nóng và nuôi hận lòng phải chăng do cá tính? TT Tuệ Siêu 
Thảo luận 2: Oán hận có phải là một vết thương lòng chăng? TT Pháp Đăng 
Thảo luận 3. Có người ít nổi nóng nhưng hay dễ để bụng  cần phương pháp tu tập nào để thay đổi? TT Pháp Tân và TT Tuệ Siêu III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây có thể là nguyên nhân khiến một người bộc phá phẫn nộ? 
A. Cá tính 
/ B. Thiếu chuẩn bị tâm lý 
/ C. Có sự chi phối mạnh mẽ vì lý do gì đó 
/ D. Cả ba điều trên đều có thể

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: D

 Trắc nghiệm 2. Ý nghĩ nào sau giúp chúng ta giảm thiểu hận thù? 
A. Nhận ra là mình đang đau khổ vì tổn thương 
/ B. Ý thức được hận thù có thể khiến chúng ta gây nhiều ác nghiệp không ngờ
 / C. Tìm sự trợ giúp từ một bậc thiện trí 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Siêu cho đáp án  Câu Số 2: D .

Trắc nghiệm  3:  Điều nào sau đây có thể giảm thiểu bằng sự suy xét?
 A. Phẫn nộ
 /  B. Hiềm hận 
/C. Cả hai a và b 
/D. A và B đều không phải


TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 3: CNo comments:

Post a Comment