Monday, July 11, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 11-7-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-16 Các Vị Tỷ Kheo

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda.

2. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda

3. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda.

4. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda.

5.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thị giả, tối thắng là Ananda.

6. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa.

7. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta làm cho các gia đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì.

8. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula.

9. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita.

10. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta trì Luật, tối thắng là Upàli.

11. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka.

12. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda.

13. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về hỏa giới, tối thắng là Sàgata.

14. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina.

15. Trong các vị đệ tử... năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha.

16. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Mogharàjà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
 Thảo luận 1. Làm thế nào để một người tu tập thường xuyên nhớ nghĩ về cứu cánh chân thực của đời sống phạm hạnh? TT Tue Sieu

Thảo luận 2. Phải chăng những khốn khó trong đời sống tu tập có những điểm tích cực cho đời tu sĩ? TT Pháp Tân 


Thảo luận 3.  Chúng ta nên làm gì để "tạo duyên lành" đi xuất gia trong kiếp tương lai? TT Phap Dang
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Trong bài kinh "Thí dụ lõi cây" Đức Phật dùng thí dụ người đi tìm lõi cây để dạy về cứu cánh phạm hạnh. Điều nào sau đây chỉ cho lõi cây?
 A. Thành tựu niềm tin kiên cố 
/ B. Thành tựu giới hạnh thanh tịnh 
/C Thành tựu thiền định
 / D. Thành tựu giải thoát

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2: D

 Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây khiến một người dễ phát tâm sống đời phạm hạnh?
 A. Cảm nhận sâu sắc giá trị của giáo pháp 
/ B. Thấy rõ những khổ lụy buộc ràng của đời sống thế tục
 / C. Phát tâm hoan hỷ hình ảnh của những bậc chân tăng
 / D. Cả ba điều trên


TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 3: D

No comments:

Post a Comment