Monday, July 18, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 18-7-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-16 Các Vị Tỷ Kheo

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda.

2. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda

3. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda.

4. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda.

5.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thị giả, tối thắng là Ananda.

6. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa.

7. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta làm cho các gia đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì.

8. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula.

9. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita.

10. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta trì Luật, tối thắng là Upàli.

11. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka.

12. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda.

13. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về hỏa giới, tối thắng là Sàgata.

14. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina.

15. Trong các vị đệ tử... năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha.

16. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Mogharàjà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Hướng dẫn hội chúng chư tỳ kheo so với hướng dẫn hội chúng cư sĩ có khác biệt gì? T Pháp Đăng 

Thảo luận 2. Tự mình làm phước đồng thời mời gọi người khác cùng làm phước có ý nghĩa gì theo Phật Pháp? TT Pháp Đăng 

Thảo luận 3. TT Giác Đẳng chia sẻ thêm về phần thảo luận
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Trong bốn pháp nhiếp hoá chúng sanh điều nào sau đây đặc biệt liên hệ tới "sự lãnh đạo hội chúng"? 
A. Bố thí /
 B. Ái ngữ / 
C. Lợi hành / 
D. Đồng sự

TT Giác Đẳng cho đáp án Câu Số 1: D

Trắc nghiệm 2. Một người thường mời rủ người khác cùng tạo phước có được thiện pháp nào sau đây? 
A. Tùy hỷ phước 
/ B. Tạo cộng nghiệp thiện 
/C. Tạo thiện duyên nhiếp hoá tha nhân 
/ D. Cả ba điều trên

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 2 là: D


No comments:

Post a Comment