Monday, July 25, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 25-7-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-16 Các Vị Tỷ Kheo

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda.

2. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda

3. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda.

4. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda.

5.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thị giả, tối thắng là Ananda.

6. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa.

7. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta làm cho các gia đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì.

8. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula.

9. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita.

10. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta trì Luật, tối thắng là Upàli.

11. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka.

12. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda.

13. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về hỏa giới, tối thắng là Sàgata.

14. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina.

15. Trong các vị đệ tử... năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha.

16. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Mogharàjà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Người xuất gia lớn tuổi sống thế nào trong hoàn cảnh chùa chiền hiện nay? TT Pháp Đăng

Thảo luận 2mt người mua nhà  M có n ngân hàng hay n th tín dng thì có xut gia được không? TT Pháp Tân và TT Tuệ Siêu


Thảo luận 3: một người mù chữ có thể học những điền cần thiết tối thiểu cho người xuất gia chăng? TT Tuệ Siêu và TT Giác Đẳng III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Nói về tiêu chuẩn cho phép người được xuất gia thọ đại giới thì điều nào sau đây không được xem là chính xác? 
A. Có bệnh truyền nhiễm thì không được xuất gia 
/ B. Có nợ nần thì không được xuất gia 
/ C. Cao niên thì không được xuất gia 
/ D. Mù chữ thì không được xuất gia


TT Pháp Tân cho đáp án câu 2 là D

No comments:

Post a Comment