Friday, July 1, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 1-7-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Bốn Pháp
X.- Phẩm Asura (A-tu-la)

(VIII) (98) Lợi Mình(3)

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?

Hướng đến lợi mình, không lợi người; hướng đến lợi người, không lợi mình; không hướng đến lợi mình, lợi người; hướng đến lợi mình, lợi người.

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp
Thảo luận 1. Nếu một người chỉ cho người khác làm việc tốt mà bản thân mình không làm thì có đáng tán thán chăng? TT Tuệ Quyền 

Thảo luận 2. Thuyết pháp thế nào là "bố thí pháp", thế nào là "chăn bò cho người"? TT Pháp Tân 

Thảo luận 3. Nếu một người làm việc lành và thuyết phục người khác cùng làm thì được phúc quả thế nào? TT Pháp Đăng 


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Tại sao có trường hợp một người biết điều tốt mà không làm được?
 A. Không có vôn liếng 
/ B. Không hợp vơi sở thích cá nhân 
/ C. Không hội đủ duyên lành
/ D. Ba điều trên đều có thể

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 1: D 

Trắc nghiệm 2. Trường hợp nào sau đây của người "nói được mà không làm được" đáng chỉ trích? 
A. Không làm được vì không đủ nghị lực 
/ B. Không làm vì không đủ kinh nghiệm thực tiễn 
/ C. Không làm được vì chỉ là đãi bôi chứ không thực lòng tin tưởng 
/ D. Không làm được vì bị vướng mắc bởi điều gì khác

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 2 : C

Trắc nghiệm 3. Kinh nghiệm thực tế cho thấy điều nào sau đây thường là đúng? 
A. Phần đồng nói giỏi hơn làm 
/ B. Đa số con người khắt khe với người khác hơn là bản thân
 / C. Chúng ta thường thích bàn thảo về lý thuyết hơn là đào sâu vào thực hành

 / D. Cả ba câu trên đều có thể đúng

TT Tuệ Siêu cho đáp án câu 3 là D


No comments:

Post a Comment