Wednesday, July 20, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 20-7-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Bốn Pháp
XII. Phẩm Kesi

(IX) (119) Sợ Hãi (1)

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sanh, sợ hãi về già, sợ hãi về bệnh, sợ hãi về chết.

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này.

(X) (120) Sợ Hãi (2)

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là bốn? Sợ hãi về lửa, sợ hãi về nước, sợ hãi về vua, sợ hãi về ăn trộm.

- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận :1. Tại sao con người có lúc dửng dưng sanh lão bệnh tử có lúc lại rất sợ hãi? TT Pháp Tân 

Thảo luận : 2. Tại sao trong các pháp tuỳ niệm có niệm sự chết mà không có niệm sanh, già, bệnh? TT Tuệ Siêu 

TT Tuệ Quyền đang chia sẽ chuyến đi hoằng Pháp nước Mỹ ( USA )


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Có đúng chăng bồ tát Siddatha đi dạo ngoại thành đã chứng kiến bốn cảnh sanh, già, đau, chết?
 A. Hoàn toàn sai 
/B. Hoàn toàn đúng 
/ C.  Đúng một phần 
/D. Ba câu trên đều sai

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: C .

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây được tìm thấy trong kinh điển?
 A. Có những vị vua thời xưa khi nghe người hớt tóc cho biết trên đầu có tóc bạc liền trao truyền ngôi vui rồi đi xuất gia 
/ B. Sanh lão bệnh tử là những thiên sứ mang thông điệp đến loài người 
/ C. "Thân người là ổ bệnh tật" là một trong  những phép quán tưởng 
/ D. Cả ba điều trên


ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án Câu Số 2: D

No comments:

Post a Comment