Wednesday, July 6, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 6-7-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Bốn Pháp
XI. Phẩm Mây Mưa

(III) (103) Cái Ghè

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ghè này. Thế nào là bốn?

Trống và bịt; đầy và mở; trống và mở; đầy và bịt. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ghè này.

2. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, có bốn hạng người được ví như các loại ghè này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?

Trống và bịt, đầy và mở, trống và mở, đầy và bịt.

3. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người trống và bịt?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ không dễ thương, khi đi tới đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, bình bát và y, Vị ấy như thật quán tri: "Ðây là Khổ", ..."Ðây là Khổ tập", ... "Ðây là Khổ diệt"... không như thật quán tri:"Ðây là con Ðường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người trống và bịt. Ví như, này các Tỷ-kheo, các ghè trống và bịt ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy.

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đầy và mở?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ dễ thương, khi đi tới đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, bình bát và y, Vị ấy không như thật quán tri: "Ðây là Khổ", ..."Ðây là Khổ tập", ... "Ðây là Khổ diệt"... như thật quán tri: "Ðây là con Ðường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người đầy và mở. Ví như, này các Tỷ-kheo, các ghè đầy và mở ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy.

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người trống và mở?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không có thái độ dễ thương, khi đi tới đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, bình bát và y, Vị ấy không như thật quán tri: "Ðây là Khổ", ..."Ðây là Khổ tập", ... "Ðây là Khổ diệt"... không như thật quán tri: "Ðây là con Ðường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người trống và mở, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy.

6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người đầy và bịt?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người có thái độ dễ thương, khi đi tới, đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay, duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, mang y bát, vị ấy như thật quán tri: "Ðây là Khổ", ..."Ðây là Khổ tập", ... "Ðây là Khổ diệt"... như thật quán tri: "Ðây là con Ðường đưa đến Khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người đầy và bịt. Ví như, này các Tỷ-kheo, các ghè đầy và bịt ấy, Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, người này giống như ví dụ ấy.

Này các Tỷ-kheo, bốn hạng người giống như các loại ghè này có mặt, hiện hữu ở đời.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận 1. Phật ngôn: "khi đi tới đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay duỗi tay, khi mang áo tăng-già-lê, bình bát và y, Vị ấy như thật quán tri: "Ðây là Khổ", ..."Ðây là Khổ tập", ... "Ðây là Khổ diệt"... không như thật quán tri:""Ðây là con Ðường đưa đến Khổ diệt". Nên được hiểu và áp dụng thế nào? TT Tuệ Siêu 


Thảo luận 2. Phải chăng khuynh hướng của phần đông là nặng hình thức hơn thực chất? ĐĐ Pháp Tín 
 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1.  Câu nào sau đây KHÔNG CÓ liên quan gì tới ý nghĩa bài học hôm nay? 
A. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn 
/ B. Hữu danh vô thực
 / C. Xem mặt mà bắt hình dong 
/ D. Vỏ bọc không nói lên tất cả

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 1: A

Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây có thể xem là chính xác theo nội dung các bài kinh hôm nay? 
A. Đức Phật khuyên các tỳ kheo đừng bận tâm hình thức bên ngoài 
/ B. Đức Phật dạy hình thức bên ngoài không nhất thiết nói lên được thực chất
 /C. Đức Phật chỉ dạy có sự khác biệt chứ không khen chê gì

 / D. Đức Phật dạy người có chánh niệm là người có cử chỉ dễ thương

TT Giác Đẳng cho đáp án câu 2 là B


Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây có tìm thấy trong tam tạng kinh điển? 
A. Một vị có lục căn thanh tịnh CÓ THỂ tự nhiên tỏ lộ ra ngoài
 / B. Giới luật của một tỳ kheo có những học giới liên quan hình thức mặc y, thọ thực sao cho xứng hợp với một tỳ kheo 
/C. Có những bậc A La Hán vì túc nghiệp nên ngoại hình thô xấu hay lời nói không khả ái 
/ D. Cả ba điều trên

TT Giác Đẳng cho đáp án câu 3 là D


No comments:

Post a Comment