Monday, August 22, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 22-8-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-13 Nữ Ðệ Tử Tỷ Kheo Ni

1. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của Ta, tối thắng là Màhàpàjapati Gotamì.

2. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta đại trí tuệ, tối thắng là Khemà.

3. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đầy đủ thần thông, tối thắng là Uppalavannà.

4. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta trì Luật, tối thắng là Patàcàrà.

5. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thuyết pháp, tối thắng là Dhammadinnà.

6. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tu Thiền, tối thắng là Nandà.

7. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sonà.

8. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta thiên nhãn, tối thắng là Sakulà.

9. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bhaddà Kundalakesà.

10. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta. nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng là Bhaddà Kapilànì.

11.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta đã chứng đạt đại thắng trí, tối thắng là Bhaddà Kaccana.

12. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni  của Ta mang thô y, tối thắng là Kisàgotami.

13. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, đầy đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Sigalàmàtà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.

Thảo luận 1. Phải chăng hành trạng và túc nghiệp của chư tỳ kheo ni cho thấy Đức Phật chắc chắn thành lập ni giới nhưng sự từ chối ban đầu chỉ để chế định luật nghi mà thôi? TT Tuệ Siêu 

 Thảo luận 2. Phải chăng có những ấn tượng ảnh hường nhiều đời từ sở hành tới thiền định như âm thanh, màu sắc? TT Tuệ Quyền 

Thảo luận 3. Sắc đẹp của người nữ có luôn là quả lành của thiện nghiệp? TT Pháp Tân 


 Thảo luận  4. Phải chăng nguyện lực thành tựu nhờ vào sức mạnh của ý muốn (chanda) ?  ĐĐ Nguyên Thông 


 III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Nữ tôn giả Upalavanna được Đức Thế Tôn chọn làm một trong hai thượng thủ thinh văn bên Ni giới do lý do nào sau đây?
 A. Xuất thân cao quý
 / B. Có thần thông siêu phàm 
/ C. Nguyện lực từ quá khứ 
/ D. Hạ lạp

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1: C 

Trắc nghiệm 2. Những lễ phẩm cúng dường mang tính nghi lễ được tìm thấy thấy trong kinh điển?
 A. Đèn và hoa
 / B. Nhang và trái cây 
/ C. Cả hai câu trên (hương đăng hoa quả)/
 D. Cả ba câu trên đều sai

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 2: A

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây được xác nhận qua kinh điển?
 A. Người nữ có thể đắc đạo quả cao nhất trong số các đệ tử Phật 
/ B. Người nữ có thể chứng đắc thần thông cao nhất trong số các đệ tử Phật 
/ C. Người nữ có thể đảm nhận trọng trách của bậc thượng thủ thinh văn
 / D. Cả ba câu trên đều đúng


ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3: D

No comments:

Post a Comment