Tuesday, August 2, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 8-2-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Bốn Pháp
XIV. Phẩm Loài Người
134. catutthe uṭṭhānavīriyeneva divasaṃ vītināmetvā tassa nissandaphalamattaṃ kiñcideva labhitvā jīvikaṃ kappeti, taṃ pana uṭṭhānaṃ āgamma kiñci puññaphalaṃ nappaṭilabhati, ayaṃ uṭṭhānaphalūpajīvī na kammaphalūpajīvī nāma. cātumahārājike pana deve ādiṃ katvā sabbepi devā uṭṭhānavīriyena vinā puññaphalasseva upajīvanato kammaphalūpajīvino na uṭṭhānaphalūpajīvino nāma. rājarājamahāmattādayo uṭṭhānaphalūpajīvino ca kammaphalūpajīvino ca. nerayikasattā neva uṭṭhānaphalūpajīvino na kammaphalūpajīvino. imasmiṃ sutte puññaphalameva kammaphalanti adhippetaṃ, tañca tesaṃ natthi.


(Việt dịch TT Giác Đẳng)

uṭṭhānaphalūpajīvī na kammaphalūpajīvī, = sống nhờ kết quả của nỗ lực (hiện tại) không nhờ vào quả của nghiệp (quá khứ)

: kammaphalūpajīvī na uṭṭhānaphalūpajīvī = sống nhờ vào quả của nghiệp (quá khứ) không sống nhờ kết quả của nỗ lực (hiện tại)

uṭṭhānaphalūpajīvī ceva kammaphalūpajīvī = sống nhờ kết quả của nỗ lực (hiện tại) cũng nhờ vào quả của nghiệp (quá khứ)

neva uṭṭhānaphalūpajīvī na kammaphalūpajīvī = sống  không nhờ kết quả của nỗ lực (hiện tại) cũng không nhờ vào quả của nghiệp (quá khứ)

SỐNG NHỜ QUẢ NGHIỆP > sống nhờ phúc quả

nghiệp ở đây là phúc nghiệp


(IV) (134) Nỗ Lực (Viêt dịch: HT Minh Châu)

- Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?

Sống nhờ kết quả của nỗ lực, sống nhờ kết quả của hành động, sống không nhờ kết quả của hành động, sống không nhờ kết quả của nỗ lực; Sống nhờ kết quả của nỗ lực và sống nhờ kết quả của hành động; Sống không nhờ kết quả của nỗ lực và sống không nhờ kết quả của hành động.

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điu hợp.
Thảo luận 1: Kết quả của nỗ lực hiện tại có hẳn là HIỆN BÁO NGHIỆP chăng? (người cố gắng đi làm kiếm tiền thì đồng tiền kiếm được đó có phải là hiện báo nghiệp?) TT Pháp Đăng

 Thảo luận 2: Phải chăng sống nhờ nỗ lực hiện tại là điều mình có thể lựa chọn và sống nhờ phúc quả thì không lựa chọn được? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 3: Phải chăng nỗ lực hiện tại có thể bị chi phối bởi nghiệp quá khứ? (như một người chăm chỉ làm ăn nhưng không thành công hay ngược lại?) TT Tuệ Siêu 

Thảo luận  4: Phải chăng nỗ lực tốt trong hiện tại cũng tạo điều kiện cho phúc quả của túc nghiệp phát sanh? TT Tuệ Quyền 

 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment