Tuesday, August 9, 2016

Bài học. Thứ Ba ngày 9-8-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương Bốn Pháp
XV. Phẩm Ánh Sáng
(I) (141) Hào Quang.

- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hào quang. Thế nào là bốn?

Hào quang mặt trăng, hào quang mặt trời, hào quang ngọn lửa, hào quang trí tuệ.

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hào quang này. Và này các Tỷ-kheo, loại tối thượng trong bốn loại hào quang là hào quang trí tuệ.II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điu hợp.
 Thảo luận 1: Theo Vi Diệu Pháp thì vai trò của trí tuệ trong tâm thiện khác biệt với trí tuệ tâm quả thế nào?  TT Tuệ Siêu 

 Thảo luận 2: 20 tâm đạo siêu thế là pháp thuộc về nhân không phải là quả thì có nên nói là tuệ giác đoạn phiền não là thành quả của ba la mật hạnh? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 3. Tâm thiện là pháp thuộc về nhân không phải là quả của nghiệp quá khứ. Thế nhưng trí tuệ trong tâm  đại thiện có liên hệ gì tới nghiệp quá khứ? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận  4: Phước trí (trí trong tâm quả) theo A Tỳ Đàm có ảnh hưởng gì trong đời sống? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 5. Đoạn kinh sau đây trích từ kinh Tiểu Nghiệp Phân biệt: "Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, thường đi đến Sa-môn hay các bậc thiện trí hỏi: “Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài? Do nghiệp ấy đời sau đầy đủ trí tuệ. Câu hỏi phải chăng trí tuệ sáng suốt thường do thói quen ưa bàn luận? TT Phap Dang
 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment