Saturday, August 13, 2016

Bài học. Thứ Bảy ngày 13-8-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Chương Bốn Pháp
XVI. Các Căn
(I) (151) Các Căn

- Này các Tỷ-kheo, có bốn căn này. Thế nào là bốn?

Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn.

Này các Tỷ-kheo, có bốn căn này.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điu hợp.
Thảo luận 1:  Tại sao thông thường có ngũ căn (năm căn) nhưng ở đây chỉ có bốn? TT Tuệ Siêu 

 Thảo luận 2. Tại sao có câu "tu huệ hay trí tu" cần tín, tấn, niệm và định? TT Tuệ Siêu 


 Thảo luận 3. Sự quân bình các quyền cần thiết cho hành giả tu thiền nhưng có cần trong đời sống hằng ngày chăng? TT Tuệ Siêu 
 IIITrắc Nghim
Trắc nghiệm 1.  Chữ quyền (indriya) mang những đặc tính nào sau đây? 
A. Một bộ phận có khả năng đối phó những chi phối 
/B. Có khả năng tự tồn 
/ C. Có khả năng "tác chiến độc lập" 
/ D. Cả ba điều trên

TT Tue Quyen cho dap an cau 1 la D

Trắc nghiệm 2. Biểu hiện nào sao đây cho thấy một người tu tập có tín quyền vững mạnh? 
A. Hoan hỷ trong lễ bái, cúng dường Tam Bảo
 / B. Sẳn sàng tạo phước theo khả năng 
/ C. Nghĩ đến kiếp lai sanh với tâm không lo lắng 
/ D. Cả ba điều trên


DD Phap Tin cho dap an cau 2 la 

No comments:

Post a Comment