Monday, August 1, 2016

Bài học. Thứ Hai ngày 1-8-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương Một Pháp
XIV. Phẩm Người Tối Thắng

1-16 Các Vị Tỷ Kheo

1. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta, được nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Ananda.

2. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ ức niệm, tối thắng là Ananda

3. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ cử chỉ tốt đẹp tối thắng là Ananda.

4. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta đầy đủ sự kiên trì tối thắng là Ananda.

5.Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta thị giả, tối thắng là Ananda.

6. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta có đại hội chúng, tối thắng là Uruvela Kassapa.

7. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta làm cho các gia đình hoan hỷ, tối thắng là Kàludàyì.

8. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta không có bệnh hoạn, tối thắng là Bakkula.

9. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, tối thắng là Sobhita.

10. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta trì Luật, tối thắng là Upàli.

11. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta giáo giới Tỷ-kheo-ni, tối thắng là Nandaka.

12. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta hộ trì các căn môn, tối thắng là Nanda.

13. Trong các vị đệ tử... thiện xảo về hỏa giới, tối thắng là Sàgata.

14. Trong các vị đệ tử... giáo giới Tỷ-kheo, tối thắng là Màhakappina.

15. Trong các vị đệ tử... năng khởi biện tài, tối thắng là Ràdha.

16. Trong các vị đệ tử Tỷ-kheo của Ta mang thô y, này các Tỷ-kheo, tối thắng là Mogharàjà.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điều hợp.
Thảo luận : 1. Đối với những nhu yếu của đời sống như y phục, thực phẩm, chỗ ở, thuốc trị bệnh .. nếu không có người cúng dường thì vì tỳ kheo có thể làm gì? TT Tuệ Siêu 


Thảo luận : 2. Một tỳ kheo bằng lòng với đời sống thanh đạm trong y phục khác biệt thế nào với một vị "lôi thôi" trong sự ăn mặc? ĐĐ Pháp Tín 

Thảo luận : 3. Làm thế nào để ngăn ngừa bản thân không  tạo ác nghiệp? ĐĐ Nguyên Thông  III. Trắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây được xem là sử kiện có ghi lại trong Tam Tạng? 
A. Đấng Pháp Vương đã từng lượm vải quăng ở bãi tha ma làm y khiến đại điạ chấn động
 / B. Tôn giả Maha Kassapa là một đại đệ tử được phúc duyên nhận y kép của Đức Phật
 / C. Cả hai câu trên đều đúng
 / D. Cả hai câu trên đều sai

TT Tuệ Quyền cho đáp án  Câu Số 1: C 

Trắc nghiệm 2. Liên hệ cách quán chiếu của tôn giả Mogharaja, sự lãnh hội nào sau đây có thể xẩy ra?
 A. Thấy sự vô thường trong cảm thọ nên nhận thức vô thường đối với tất cả pháp hành 
/ B. Quán sát vô thường đối với tất cả pháp hành nên ý thức được vô thường đối với một điều trái ý nghịch lòng 
/ C. Quán sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn tới diệt khổ là một pháp quán trong tứ niệm xứ

 / D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 2: D .


No comments:

Post a Comment