Thursday, August 11, 2016

Bài học. Thứ Năm ngày 11-8-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Bốn Pháp
XV. Phẩm Ánh Sáng
(VIII) (148) Hạnh Ác Về Lời Nói

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh ác về lời nói này. Thế nào là bốn?

Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm.

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh ác về lời nói này.

(IX) (149) Hạnh Thiện Về Lời Nói.

- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh thiện về lời nói này. Thế nào là bốn?

Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu hòa, nói lời thông minh.

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh thiện về lời nói này.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điu hợp.
Thảo luận 1: Lời nói mang tính áp đật hay vu khống là lời nói dối hay nói độc ác (vọng ngữ hay ác ngữ)? TT Tuệ Quyền 

Thảo luận  2: Cố ý nói quá lời (mang tánh cường điệu) có gọi là nói dối chăng? ĐĐ Pháp Tín 

Thảo luận  3: Thất hứa có được xem là nói dối? ĐĐ Nguyên Thông 

 Thảo luận 4. Lời nói đúng nhưng gây đau khổ có phải là lời độc ác? - TT Tuệ Siêu


Thảo luận 5.  Những lời nói bênh vực không khéo có thể thành lời chia rẽ chăng? Tuệ Quyền
 IIITrắc Nghim

No comments:

Post a Comment