Thursday, August 18, 2016

Bài học. Thứ Năm ngày 18-8-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Bốn Pháp
XVI. Các Căn
(IX) (158) Thối Ðọa

1. Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo:

- Này các Hiền giả Tỷ-kheo.

- Thưa vâng, Hiền giả.

Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như sau:

- Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng: "Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp ". Ðây được Thế Tôn gọi là thối đọa. Thế nào là bốn?

Tham ái tăng thịnh, sân tăng thịnh, si tăng thịnh, đối với các vấn đề có mặt, không có mặt, không có tuệ nhãn soi thấu.

Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng: "Tôi thối đọa khỏi các thiện pháp ". Ðây được Thế Tôn gọi là thối đọa.

2. Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng: "Tôi không thối đọa khỏi các thiện pháp ". Ðây được Thế Tôn gọi là không thối đọa. Thế nào là bốn?

Tham ái giảm thiểu, sân giảm thiểu, si giảm thiểu. Ðối với các vấn đề có mặt, không có mặt, có tuệ nhãn soi thấu.

Thưa các Hiền giả, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào thấy trên tự thân có bốn pháp này, cần phải đi đến kết luận rằng: "Ta không thối đọa khỏi các thiện pháp ". Ðây được Thế Tôn gọi là không thối đọa.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điu hợp.
 Thảo luận 1: Khi nói "một người có tham, sân, si khác biệt gì với một người tăng thịnh (vepulla) tham, sân, si?"  TT Pháp Tân 

 Thảo luận 2: Phải chăng đa số những người phiền não tăng thịnh ít khi nhận mình có triệu chứng thối đoạ?  ĐD Nguyên Thông 

Thảo luận 2 B: Thỉnh TT Tuệ Siêu nói thêm là khi một người đồng tu với mình tăng thịnh phiền não thì nên nhắc nhở thế nào? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 3: Chúng ta thường chủ quan, tự thị, cố chấp vậy thì cái gì tốt nhất để đánh động ý thức về sự thối đoạ của bản thân?TT Pháp Tân 

 IIITrắc Nghim
Trắc nghiệm 1: Theo bài kinh hôm nay thì triệu chứng thối đoại bao gồm điều nào sau đây: 
A. Sự tăng thịnh của tham, sân, si trong đời sống hằng ngày
 / B. Không nhìn sự việc chung quanh bằng tuệ nhãn phân biệt 
/ C. Tự lượng định bản thân 
/ D. Cả ba điều trên

 ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 1 là D

 Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây giúp chúng ta ý thức "bản thân có triệu chứng thối đoạ"? 
A. Có một vị thầy nhắc nhở 
/ B. Ở gần bạn lành 
/ C. Sống trong môi trường của những người tu tập như trường thiền ..
/ D. Cả ba điều trên


TT Tuệ Siêu cho đáp án câu 2 là D

No comments:

Post a Comment