Thursday, August 4, 2016

Bài học. Thứ Năm ngày 4-8-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương Bốn Pháp
XIV. Phẩm Loài Người
(VI) (136) Có Giới (1)

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không đầy đủ về giới, không đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đầy đủ về giới, không đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đầy đủ về giới, đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người đầy đủ về giới, đầy đủ về định, đầy đủ về tuệ.

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời.

(VII) (137) Có Giới (2)

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?

Ở đây, này các tỷ-kheo, có hạng người không nặng về giới, không xem giới là tốt thượng, không nặng về định, không xem định là tốt thượng, không nặng về tuệ, không xem tuệ là tốt thượng, Ở đây, này các tỷ-kheo, có hạng người nặng về giới, xem giới là tốt thượng, không nặng về định, không xem định là tốt thượng, không nặng về tuệ, không xem tuệ là tốt thượng. Ở đây, này các tỷ-kheo, có hạng người nặng về giới, xem giới là tốt thượng, nặng về định, xem định là tốt thượng, không nặng về tuệ, không xem tuệ là tốt thượng, Ở đây, này các tỷ-kheo, có hạng người nặng về giới, xem giới là tốt thượng, nặng về định, xem định là tốt thượng, nặng về tuệ, xem tuệ là tốt thượng,

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời.


II. Thảo Luận:   Chư Tăng điu hợp.
Thảo luận 1. Một người phàm phu có giới tứ thanh tịnh giới tốt đẹp thì có được xem là người đó có giới không, nếu không được xem có giới thì điều gì trở ngại trong việc tu tập? - DĐ Pháp Tín

Thảo luận 2. Những cách nào làm cho một người tu tập giữ được giới?  TT Pháp Tân

Thảo luận 3. Một người phàm phu tu tập muốn trụ tâm nhưng không thể được. Phải chăng họ không có giới? - TT Tuệ Quyền


Thảo luận 4. Như thế nào là thiền quán, thế nào là thiền định khi chú tâm vào hơi thở? TT Pháp Đăng III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment