Friday, August 12, 2016

Bài học. Thứ Sáu ngày 12-8-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

Chương Bốn Pháp
XV. Phẩm Ánh Sáng
(X) (150) Lõi (Tinh túy)

- Này các Tỷ-kheo, có bốn lõi này. Thế nào là bốn?

Lõi về giới, lõi về định, lõi về tuệ, lõi về giải thoát.

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại lõi này.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điu hợp.
Thảo luận 1 :  Chữ cốt lõi (sàra) ở đây được định nghĩa thế nào nào? TT Tuệ Siêu 


 IIITrắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây được xem là chính xác theo Phật học?
A. Bốn cốt lõi của giới, định, huê, giải thoát chỉ đạt được bởi người thực hành Phật pháp
 /B. Người nắm được tinh tuý của đạo không xa lìa đạo dễ dàng 
/ C. Người nắm được tinh hoa mới có thể tiến xa hơn 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Tân cho đáp án Câu Số 1: D .

Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây nói lên được cốt lõi của giới? 
A. Ý thức rõ mình hộ trì giới được giới hộ trì 
/ B. Thọ đại giới 
/ C. Thấy rằng con đường trời, người phải có giới 
/ D. Giữ giới là ưu tiên một trong tất cả hành trì

TT Giác Đẳng cho đáp án Câu Số 2: A

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây là cốt lõi của định?
 A. Thần thông 
/ B. Năm chi thiền
 /C. sự thuần thục (xuất nhập tự tại) 
/ D. Pháp hỷ (pìti)

TT Tuệ Siêu cho đáp án  Câu Số 3 : C 

Trắc nghiệm 4. Điều nào sau đây là cốt lõi của Tuệ học?
 A. Thực tại thế nào thì chấp nhận như vậy (sống với pháp như thật) 
/ B. Đa văn quảng kiến
 / C. Tứ tuệ phân tích

 / D. Nhất thiết chủng trí

TT Pháp Tân cho đáp án câu 4 là A

Trắc nghiệm 5. Điều nào sau đây là cốt lõi của giải thoát?
 A. Bất động tâm giải thoát 
/ B. Đại bi tâm 
/ C. Có thiền định, thần thông
 / D. Sung mãn phước báu

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 5 là ANo comments:

Post a Comment