Wednesday, August 10, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 10-8-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Bốn Pháp
XV. Phẩm Ánh Sáng
(VI) (146) Thời Gian (1)

- Có bốn loại thời gian này. Thế nào là bốn?

Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng thời.

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại thời gian này.

(VII) (147) Thời Gian (2)

1. - Có bốn thời gian này, này các Tỷ-kheo, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là bốn?

Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng thời.

Bốn thời gian này, này các Tỷ-kheo, nếu khéo tu tập, khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc.

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đỉnh núi, trời mưa nặng hột, và nước chảy theo triền thấp, tràn đầy hang núi, khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, thung lũng được tràn đầy, thời ao nhỏ được tràn đầy. Ao nhỏ được tràn đầy, thời ao lớn được tràn đầy. Ao lớn được tràn đầy, thời sông nhỏ được tràn đầy. Sông nhỏ được tràn đầy, thời sông lớn được tràn đầy. Sông lớn được tràn đầy, thời biển lớn đại dương được tràn đầy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bốn thời gian này, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điu hợp.
Thảo luận : 1. Xin cho vài thí dụ thế nào là nghe pháp đúng thời, đàm luận pháp đúng thời? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 2. Xin nói rõ thế nào là chỉ đúng thời, quán đúng thời. TT Giác Đẳng

Thảo luận 3. Để tu tập một cách thiện xảo (khéo léo) hành giả cần điều gì? ĐĐ Pháp Tín


 IIITrắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây chính xác về bài học hôm nay?
 A. Nghe pháp và đàm luận pháp thuộc về pháp học 
/ B. Tu chỉ và quán thuộc về pháp hành 
/ C. Tu chỉ phát triển định, tu quán phát triển niệm 
/ D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Tân cho đáp án câu 1 là D

Trắc nghiệm  2. Thời điểm nào sau đây được xem là thích hợp nghe pháp và đàm luận pháp  ?
A. Người nghe có nhu cầu 
/ B. Người thuyết pháp có cảm hứng nói 
/ C. Lúc đạo tràng không bị chi phối bởi điều gì khác 
/D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Tuệ Quyền cho đáp án Câu Số 2: D 

Trắc nghiệm 3. Điều nào sau đây cho thấy hành giả là người thiện xảo trong sự tu tập? 
A. Khi hành thiền biết tìm trú xứ thích hợp, thực phẩm thích hợp, đề mục thích hợp, bạn lữ thích hợp 
/ B. Nghe pháp đúng thời, đàm luận pháp đúng thời, tu chỉ đúng thời, tu quán đúng thời 
/ C. Quân bình được tín, tấn, niệm, định, huệ

 / D. Cả ba điều trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 3 là D

No comments:

Post a Comment