Wednesday, August 17, 2016

Bài học. Thứ Tư ngày 17-8-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Bốn Pháp
XVI. Các Căn
(VII) (157) Bệnh

1. - Này các Tỷ-kheo, có hai loại bệnh này. Thế nào là hai? Bệnh về thân và bệnh về tâm.

Này các Tỷ-kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận mình là không thân bệnh được một năm, tự nhận mình là không thân bệnh được hai năm,tự nhận mình là không thân bệnhđược ba năm, tự nhận mình là không thân bệnhđược bốn năm, tự nhận mình là không thân bệnh được năm năm, tự nhận mình là không thân bệnh được mười năm, tự nhận mình là không thân bệnh được hai mươi năm, tự nhận mình là không thân bệnh được ba mươinăm, tự nhận mình là không thân bệnh được bốn mươi năm,tự nhận mình là không thân bệnh được năm mươi năm, tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm năm. Các chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, rất khó tìm được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là không tâm bệnh dầu chỉ trong một khoảnh khắc, trừ những vị đã đoạn trừ các lậu hoặc.

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bệnh này cho người xuất gia. Thế nào là bốn?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người có dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với các vật dụmg như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều không được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Vị ấy nỗ lực, cố gắng, tinh tấn để được các điều không được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Vị ấy sau khi tính toán, đi đến các gia đình; sau khi tính toán, ngồi xuống; sau khi tính toán, thuyết pháp; sau khi tính toán, ngưng nín tiểu tiện, đại tiện. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là bốn chứng bệnh của người xuất gia.

3. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: "Ta sẽ không có dục lớn, bực bội tức tối, tự bằng lòng với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ không nỗ lực, không cố gắng, không tinh tấn để được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm với ruồi và muỗi, với gió và mưa và các vật bò sát, (kham nhẫn) các hình thức nói phô khó chịu, khó chấp nhận. Ta sẽ chịu đựng các khổ thọ về thân, khởi lên khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hỷ, không khả ý, đứt mạng sống". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điu hợp.
Thảo luận 1. "Bệnh của tâm" trong bài kinh nầy khác biệt gì với bệnh tâm thần theo thường thức?  TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 2. Phải chăng những phản ứng vui buồn bình thường trong đời sống như thái độ đối với sự đầy đủ hay thiếu thốn vật dụng nhu yếu cũng cho thấy phiền não nội tại? ĐĐ Nguyên Thông 


Thảo luận 3. Phải chăng có nhiều trường hợp chuyện lớn không làm chúng ta phiền não bằng chuyện cỏn con?' TT Tuệ Siêu

 Thảo luận 4. Lời Phật dạy chư tỳ kheo nên tâm niệm "Ta sẽ chịu đựng các khổ thọ về thân, khởi lên khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không khả hỷ, không khả ý, đứt mạng sống" phải chăng nhắc nhở chúng ta nên "chuẩn bị tâm lý" để đối diện với những điều trái ý nghịch lòng. ĐĐ Nguyên Thông IIITrắc Nghim
Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây được khẳng định qua ý nghĩa của bài kinh? 
A. Không thể tìm một phàm nhân mà không có bệnh tâm 
/ B. Có nhiều người ở thế gian bị loạn tâm cuồng trí 
/ C. Các bậc thánh hoàn toàn không có phiền não 
/ D. Ai cũng có tâm bệnh nên không gì phải buồn khi mình có bệnh

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 1: A 

 Trắc nghiệm 2. Câu nào sau đây là Phật ngôn tìm thấy trong Tam Tạng?  
A. Phiền não tức bồ đế
 /  B. Chỉ khi nào trong hoàn cảnh thiếu thốn cực khổ một vị tỳ kheo vẫn thể hiện sự an nhẫn thì mới gọi là một tỳ kheo có tu tập thật sự
 /  C. Tỉnh là Phật, mê là ma 
/D. Bình thường tâm thị đạo

TT Pháp Đăng cho đáp án Câu Số 2: B 

Trắc nghiệm 3. Có một bà la môn so sánh sự an lạc của vua Ba Tư Nặc và Đức Phật. Điều nào sau đây được Đức Phật nêu lên để trả lời?
 A. Ai là người có ảnh hưởng lớn trong xã hội 
/ B. Ai là người có nhiều tài sản 
/ C. Ai là người có thể giữ tâm an tịnh trong thời gian một ngày hay nhiều ngày 
/ D. Ai là người có nhiều vui thú trong cuộc sống

 ĐĐ Pháp Tín cho đáp án Câu Số 3: C  .

Trắc nghiệm 4. Điều nào sau đây được xem là có đề cập tới trong bài học hôm nay?
 A. Người thân khoẻ mạnh thì nhiều nhưng tâm vô bệnh (không phiền não) thì không dễ gì tìm được
 / B. Những vui buồn đối với cuộc sống hằng ngày là biểu hiện của nội tâm phiền não 
/ C. Càng ý thức và chuẩn bị đối diện với nghịch cảnh thì càng có thêm "bản lãnh" để đương đầu với bệnh của tâm 
/ D. Ba câu trên đều đúng


TT Tuệ Siêu cho đáp án  Câu Số 4 : A .

No comments:

Post a Comment