Wednesday, August 3, 2016

Thứ Tư ngày 3-8-2016

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương Bốn Pháp
XIV. Phẩm Loài Người
(V) (135) Có Tội

1. - Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn?

Có tội, nhiều tội, ít tội, không có tội.

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có tội?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với thân nghiệp có tội, thành tựu với khẩu nghiệp có tội, thành tựu với ý nghiệp có tội. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người có tội.

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người nhiều tội?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với thân nghiệp có tội nhiều, không tội ít, thành tựu với khẩu nghiệp có tội nhiều, không tội ít, thành tựu với ý nghiệp có tội nhiều, không tội ít. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người với nhiều tội.

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với ít tội?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu thân nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít, thành tựu khẩu nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít, thành tựu ý nghiệp với không tội nhiều, với có tội ít. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người ít tội.

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không tội?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người thành tựu với thân nghiệp không có tội, thành tựu với khẩu nghiệp không có tội, thành tựu với ý nghiệp không có tội. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không có tội.

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời.


II. Thảo Luận:   TT Giác Đẳng điu hợp.
Thảo luận :1. Chữ tội (vajja)  ở đây hiểu chính xác theo Phật Pháp là thế nào? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận : 2. Những gì được xem là có lỗi có nhất thiết là bất thiện nghiệp chăng? ĐĐ Pháp Tín 

Thảo luận :3. Tự trách móc ăn năn khi lầm lỗi như thế nào là tốt? như thế nào là không tốt theo Phật Pháp? TT Tuệ Siêu

 Thảo luận 4. Phải chăng tất cả nghiệp đều nằm trong ba thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp? TT Pháp Đăng

Thảo luận :  5. Tại sao hành động của các vị A La Hán là duy tác? TT Tuệ Quyền 


 III. Trắc Nghim

No comments:

Post a Comment